bst_tr - kili Aalar kili Arama Aalari Aalar Balantili...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İkili Ağaçlar İkili Arama Ağaçları
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ağaçlar Bağlantılı listedeki erişim zamanı lineerdir. Çoğu işlemlerin (operasyon) (arama, ekleme, silme) çalışma zamanını daha aza indiren (O(log N) gibi) başka bir veri yapısı var mıdır?
Background image of page 2
Ağaçlar Ağaç düğümlerin koleksiyonudur. Koleksiyon boş olabilir Eğer boş değilse, ağaç birbirlerinden faklı r kök düğümünü ve sıfır veya birden fazla boş olmayan T 1 , T 2 , . ..., T k altağaçlarını içerir, herbiri r’ den gelen bir yönlendirilmiş kenar ile köke bağlıdır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bazı tanımlar Çocuk ve ebeveyn Kök hariç her düğümün bir ebeveyni vardır. Bir düğümün çocuk sayısı değişebilir. Yapraklar Çocuğu olmayan düğümlere denir. Kardeş Ebeveyni aynı olan düğümlerdir.
Background image of page 4
Patika – yol - Path Uzunluk - Length Bir yoldaki kenar sayısı Bir düğümün derinliği Kökten düğüme olan tekil yolun uzunluğu Bir ağacın derinliği en derinde bulunan yaprağın derinliğine eşittir. Bir düğümün yüksekliği Düğümden bir yaprağa olan en uzun yola denir. Bütün yapraklar yükseklik 0 ‘ da bulunur
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 29

bst_tr - kili Aalar kili Arama Aalari Aalar Balantili...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online