{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

duyurutürkdili1

duyurutürkdili1 - Duyuru Trk Dili-1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Duyuru Türk Dili-1 dersinin ikinci ö ğ retim grubu (Satılmı ş Ba ş aran) ö ğ rencileri çar ş amba günleri 15.15-17.00 saatleri arasında derse gireceklerdir. Daha önce i ş lenmeyen dersler için iki hafta süre ile mazeret dersi
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online