ahmet_cahit - Z GEM Ad-Soyad Adres Telefon Elektronik Posta...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖZ GEÇMİŞ Ad-Soyad : Ahmet Cahit GÜNERİ Adres : Holzmeister Cad. Kanarya Ap. No:15/3 Çankaya Ankara/TURKEY Telefon : +905557816525 Elektronik Posta : [email protected] Kişisel Bilgiler: Uyruk : Türkiye Cumhuriyeti Doğum Tarihi : 20/02/1987 Doğum Yeri : Üsküdar/Turkey Öğrenim Durumu: - Diyarbakır Anadolu Lisesi, Diyarbakır/TURKİYE (2001-2002) - Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi,, Ankara/TURKİYE(2002-2004) - Makine Mühendisliği , Başkent Üniversitesi, Ankara/TURKİYE (2004-2010 ) G.P.A. : 2.53/4 Yabancı Dil: - İngilizce (İleri Derecede) - Almanca (Başlangıç Derecesinde) Projeler ve İş Deneyimleri: - Yarı Otomatik Mancınık Tasarımı ve İmalatı (Güz Dönemi 2008, Başkent Üniversitesi, Ankara/Türkiye) o Proje kapsamında; Sistemin pozisyon analizi yapılarak, Mancınığa sürekli olarak atış yapabilme kabileyeti sağlanmıştır. Pozisyon analizi yapılırken MATLAB ve AutoCAD programları ile çalışılmıştır. -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ahmet_cahit - Z GEM Ad-Soyad Adres Telefon Elektronik Posta...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online