{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

a0e1141fd37fa5b_ek - makale Makinalarinda Kirilma ve...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GİRİŞ T EKSKAVATÖR BOMUNDA GERİLME DAĞILIMI ekrar eden yükler altında çalışan makinalarda gerilme yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde çatlak oluşumu ve ilerlemesi yorulma problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İş makinaları uzun süreli ve çevrimsel yüklemeler altında kullanılan makinalardır. Bu makinalarda nominal gerilme değerlerini arttırarak gerilme yoğunluğuna neden olabilecek bağlantılar da kullanılmaktadır. Bu tür bağlantılardan en önemlisi yoğunlukla kullanılan köşe ve punto kaynaklarıdır. Uzun süreli ağır yüklemeler altında kullanılan makinalarında bu kaynak bölgelerinde çatlak başlangıcı ve ilerlemesi beklenen bir sonuçtur. Bu nedenle bu makinaların tasarımında özellikle kaynaklı bağlantı bölgelerinde yorulma ve kırılma problemleriniele almak gerekmektedir. Makinaların yorulmaya karşı tasarımını gerçekleştirebilmek için farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımları gerilme ya da gerinim dağılımını kullanan yöntemler [1] ve kırılma mekaniği yöntemi [2,3] olarak iki ana kategoride toplamak mümkündür. Gerilme ya da gerinim dağılımlarının kullanıldığı analizlerde makina içerisindeki kritik noktalar tespit edildikten sonra geliştirilmiş yorulma yaklaşımlarından birisi kullanılarak makinanın yaklaşık yorulma ömrü belirlenebilmektedir. Bu metodu kullanabilmek için yapılacak testler neticesinde elde edilecek olan dayanma limiti gibi malzeme özelliklerinin de kullanılması gerekmektedir. Kırılma mekaniği yönteminde ise makina içerisinde çatlak başlangıcı olabilecek noktalar belirlenir. Bu çatlakların modelleri geliştirilerek çatlağın uygulanan yükleme altında nasıl ilerleyeceği gözlemlenirve ömür tayini yapılır. Bu çalışmada bir ekskavatör bomu için yorulma hesapları sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılmıştır. İş makinasının modeli sonlu elemanlar yazılımı MSC Marc Mentat kullanılarak oluşturulmuştur. Belirli statik yüklemeler altında sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilerek makina içerisinde kritik olabilecek noktalar belirlenmiştir. Daha sonra Von Mises eşdeğer gerilme dağılımları ve Goodman yorulma yaklaşımı kullanılarak verilen yükleme altında yaklaşık yorulma ömrü hesaplanmıştır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

a0e1141fd37fa5b_ek - makale Makinalarinda Kirilma ve...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online