DHMOrnek2 - rencimiz Makine Mhendislii 2.renim 4 Sinif 2008...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Öğrencimiz Makine Mühendisliği 2.Öğrenim 4. Sınıf , 2008 müfredatlı azami öğrenim süresini doldurmamış bir öğrencidir. Görüntü 1 ‘de görüleceği üzere öğrencimiz 4 tane kaldığı ders, 1 tane şartlı geçtiği ders, 1 tane de daha önce almadığı ders olmak üzere 6 tane ders seçmiştir. Görüntü 1: Örnek öğrenci için obisis ders kayıt modülünden seçtiği dersleri gösterir ekran görüntüsü kesiti Görüntü 1’deki kısaltmalarla ifade edilen kavramların ne olduğu ve gösterdikleri değerlerin nasıl hesaplandığı hesaplanma işlem sırası ile aşağıda anlatılmıştır. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H.(Taban Harç) : Eskiden bu arayüzde harç diye ifade ettiğimiz tutardır. Hesaplanması yine aynı şekilde yapılmaktadır. Her sene Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan, 2 taksit halinde alınan ve üniversitelerin 1.öğretim öğrencileri için maksimum %30 oranında artırabileceği tutardır. (Üniversitemiz bu sene bu oranı %20 olarak belirlemiştir.) Bu tutarın gerçekte adı; 1. öğretim öğrencileri için “Katkı Payı”, 2. öğretim öğrencileri için “Öğrenim Ücreti” dir. Ancak öğrencilerimiz genel olarak ödedikleri ücreti harç diye ifade ettiklerinden bizler de öğrenci arabirimimizde aynı şekilde ifade etmekteyiz. Bu yıl, Makine Mühendisliği 2.öğretim harç ücreti yıllık 1529 TL dir. Bu öğrencimizin taban harcı bu durumda T.H= 1529 /2= 764,50 TL olarak hesaplanır. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.S.(Dersin Alınma Sayısı): 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişen 46. Maddesinin c,ç,d,e,f fıkralarında (Dökümanın sonuna eklenmiştir.) anlatıldığı üzere, artık bazı şartlarda dersler için de ayrıca ücret ödemesi yapılması gerekecektir. Burada dersin alınma sayısı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
belirleyicidir. Örneğin, azami öğrenim süresini doldurmamış bir öğrenci için 1 ders 3. tekrardan itibaren ücretli olacaktır. Örneğimizde öğrencimizin daha önce şartlı geçtiği ancak
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 4

DHMOrnek2 - rencimiz Makine Mhendislii 2.renim 4 Sinif 2008...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online