180811ilan - 18/08/2011 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 18/08/2011 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE YAYINLANMIŞ OLUP, SON BAŞVURU TARİHİ: 06/09/2011 SALI GÜNÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1- Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde profesör ve doçentler ile ayrıca yardımcı doçentler alınacaktır. 2- Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir. 3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir. 4- Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 5- İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4374916 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 6- Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr ) yönetmelikler bölümünde yer almaktadır. 7- Ayrıca Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır. 8- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 9- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. PROFESÖRLER İÇİN-Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda...
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 2

180811ilan - 18/08/2011 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online