staj bilgi - STAJ BİLGİ SİSTEMİ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: STAJ BİLGİ SİSTEMİ http://bm.erciyes.edu.tr/staj adresinden Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Staj Bilgi Sistemi’ne ulaşılabilmektedir. Öğrenciler staj işlemlerini bu site üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlk aşamada Ad, Soyad, TC kimlik numarası, 10 haneli öğrenci numarası, telefon numarası ve şifre gibi istenen tüm bilgileri eksiksiz doldurarak sisteme üye olunuz. “Üye Ol” butonuna tıklandığı zaman “öğrencino@erciyes.edu.tr” e-posta adresine aktivasyon maili gönderildiğine dair bir uyarı ekranda görülecektir. Üyelik aktive edildikten sonra sisteme kullanıcı adı: 10 haneli öğrenci numarası olacak şekilde giriş yapılabilmektedir. Giriş yapıldığında kullanıcı kişisel sayfasına yönlendirilmekte ve bu arayüzden şimdiye kadar yapmış olduğu stajları, komisyon tarafından kabul veya reddedilmiş başvurularını ve halen komisyon değerlendirmesinden geçmemiş beklemede olan başvurularını takip edebilmektedir. Yeni bir staj başvurusunda bulunmak isteyen öğrenci “yeni staj başvurusu” butonu ile açılan...
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 3

staj bilgi - STAJ BİLGİ SİSTEMİ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online