{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2010-2011 Aciklamali Egitim Ogretim Plani

2010-2011 Aciklamali Egitim Ogretim Plani - B LG SAYAR...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL KODU Dersin Adı T P K ECTS BZ 101 MATEMATİK I 4 0 4 6 BZ 103 FİZİK I 3 0 3 6 BZ 105 LİNEER CEBİR 2 0 2 4 BZ 107 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 1 3 6 BZ 109 KİMYA 2 0 2 3 BZ 111 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I 2 1 3 7 TOPLAM 15 2 17 YD 101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) 2 0 2 1 TD 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 1 Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I 2 0 2 1 2. YARIYIL KODU Dersin Adı T P K ECTS BZ 102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II 4 0 4 7 BZ 104 ELEKTRİK ÖLÇME VE LAB. 2 1 3 5 BZ 106 AYRIK MATEMATİK 3 0 3 5 BZ 108 MATEMATİK II 4 0 4 6 BZ 110 FİZİK II 3 0 3 6 TOPLAM 16 1 17 YD 102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) 2 0 2 1 TD 102 TÜRK DİLİ II 2 0 2 1 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II 2 0 2 1 3. YARIYIL KODU DERS İ N ADI T P K ECTS BZ 203 ELEKTRİK DEVRELER 2 0 2 4 BZ 205 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR 4 0 4 6 BZ 207 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3 0 3 5 BZ 209 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA 2 0 2 4 BZ 213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA III 3 0 3 7 BZ 215 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 5 TOPLAM 17 0 17 YD 201 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA 2 0 2 1 4. YARIYIL KODU DERS İ N ADI T P K ECTS BZ 202 ELEKTRONİK DEVRELER 4 0 4 5 BZ 204 SAYISAL YÖNTEMLER 2 0 2 2 BZ 206 OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK 3 0 3 5 BZ 210 LOJİK DEVRELER VE TASARIMI 4 0 4 6 BZ 212 ELEKTRIK VE ELEKTRONİK DEVRELER LAB. 0
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

2010-2011 Aciklamali Egitim Ogretim Plani - B LG SAYAR...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online