{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

fen1 - T.C ERCYES NVERSTES ETM FAKLTES FEN BLGS RETMENL...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=254 | Yüzde ona giren öğrenci sayısı=25 ) ( En düşük ortalama=3.25 | En düşük ortalamaya eşit olduğu için listeye eklenen öğrenci sayısı=0 ) 2010-2011 / BAHAR DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE KATKI PAYI İNDİRİMİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 1 1090510221 AYDAN AYTEKİN 3.75 EVET 2 1090510311 FATMA ARSLAN 3.68 EVET 3 1090510432 GÜL ARAT 3.67 EVET 4 1090510310 REYHAN ATALAY 3.65 EVET 5 1090510316 ELÇİN ŞAHİN 3.63 EVET 6 1090510258 NACİYE KILINÇER 3.55 EVET 7 1090510229 BETÜL KAYNAR 3.55 EVET 8 1090510241 SİBEL KAYA
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}