fen1 - T.C. ERCYES NVERSTES ETM FAKLTES / FEN BLGS RETMENL...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=254 | Yüzde ona giren öğrenci sayısı=25 ) ( En düşük ortalama=3.25 | En düşük ortalamaya eşit olduğu için listeye eklenen öğrenci sayısı=0 ) 2010-2011 / BAHAR DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE KATKI PAYI İNDİRİMİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 1 1090510221 AYDAN AYTEKİN 3.75 EVET 2 1090510311 FATMA ARSLAN 3.68 EVET 3 1090510432 GÜL ARAT 3.67 EVET 4 1090510310 REYHAN ATALAY 3.65 EVET 5 1090510316 ELÇİN ŞAHİN 3.63 EVET 6 1090510258 NACİYE KILINÇER 3.55 EVET 7 1090510229 BETÜL KAYNAR 3.55 EVET 8 1090510241 SİBEL KAYA
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online