fen2 - T.C. ERCYES NVERSTES ETM FAKLTES / FEN BLGS RETMENL...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=232 | Yüzde ona giren öğrenci sayısı=23 ) ( En düşük ortalama=3.45 | En düşük ortalamaya eşit olduğu için listeye eklenen öğrenci sayısı=0 ) 2010-2011 / BAHAR DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE KATKI PAYI İNDİRİMİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 1 1090520169 YASEMEN OBA 3.75 EVET 2 1090520266 MERVE ŞİMŞEK 3.73 EVET 3 1090520370 KIYMET ÇİFÇİ 3.71 EVET 4 1090520258 AYŞEGÜL SAYAR 3.70 EVET 5 1090520253 ESRA ÇALIŞKAN 3.65 EVET 6 1090520273 ŞEYDA KILIÇ 3.65 EVET 7 1090520239 SEVGİ ÜLKER
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online