{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

fen2 - T.C ERCYES NVERSTES ETM FAKLTES FEN BLGS RETMENL...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=232 | Yüzde ona giren öğrenci sayısı=23 ) ( En düşük ortalama=3.45 | En düşük ortalamaya eşit olduğu için listeye eklenen öğrenci sayısı=0 ) 2010-2011 / BAHAR DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE KATKI PAYI İNDİRİMİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 1 1090520169 YASEMEN OBA 3.75 EVET 2 1090520266 MERVE ŞİMŞEK 3.73 EVET 3 1090520370 KIYMET ÇİFÇİ 3.71 EVET 4 1090520258 AYŞEGÜL SAYAR 3.70 EVET 5 1090520253 ESRA ÇALIŞKAN 3.65 EVET 6 1090520273 ŞEYDA KILIÇ 3.65 EVET 7 1090520239 SEVGİ ÜLKER
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online