BİLGİSAYAR MÜH.İ.Ö

BİLGİSAYAR MÜH.İ.Ö

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=91 | Yüzde ona giren öğrenci sayısı=9 ) ( En düşük ortalama=2.59 | En düşük ortalamaya eşit olduğu için listeye eklenen öğrenci sayısı=0 ) 2010-2011 / BAHAR DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE KATKI PAYI İNDİRİMİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 1 1030520026 YUNUS ONUR ATASOY 3.56 EVET 2 1030520058 HAKAN ŞERBETÇİOĞLU 3.56 EVET 3 1030520027 SEMA HASPAYLAN 3.38 EVET 4 1030520002 ÖMÜR ŞAHİN 3.35 EVET 5 1030520019 ERSAGUN YILMAZ 3.03 EVET 6 1030520065 EMRE TEKİN 3.00 EVET 7 1030520009 MURAT KETENCİOĞLU 2.91 EVET 8 1030520041 HASAN TOPLU 2.68 EVET 9 1030520156 MUSTAFA KUTLUHAN METİN 2.59 EVET 10 1030520015 İBRAHİM YILDIZ 2.53 HAYIR 11 1030520129 UĞURCAN KASMIŞ 2.47 HAYIR 12 1030520077 OKAN KIZILIRMAK 2.26 HAYIR 13 1030520028 EMRE BOZKURT 2.21 HAYIR 14 1030520097 AYSEL BATTAL 2.15 HAYIR 15 1030520059 MUHARREM ÖZCESUR 2.09 HAYIR 16 1030520012 EMRE YÜCEL 2.85 HAYIR 02,05 17 1030520073 ALPER NANTU 2.68 HAYIR 02 18 1030520163 HAKAN KÖKTEN 2.60 HAYIR 03,05,06 19 1030520033 HÜSEYİN AKTAŞ 2.59 HAYIR 05 20
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BİLGİSAYAR MÜH.İ.Ö

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online