Visual-C-sharp-1 - T.C M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I MEGEP (MESLEK İ E Ğİ T İ M VE Ö Ğ RET İ M S İ STEM İ N İ N GÜÇLEND İ R İ LMES İ PROJES İ ) B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 ANKARA 2008 Milli E ğ itim Bakanl ığı taraf ı ndan geli ş tirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Ba ş kanl ığı n ı n 02.06.2006 tarih ve 269 say ı l ı Karar ı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E ğ itim Okul ve Kurumlar ı nda kademeli olarak yayg ı nla ş t ı r ı lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö ğ retim programlar ı nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand ı rmaya yönelik geli ş tirilmi ş ö ğ retim materyalleridir (Ders Notlar ı d ı r) .  Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand ı rmak ve bireysel ö ğ renmeye rehberlik etmek amac ı yla ö ğ renme materyali olarak haz ı rlanm ış , denenmek ve geli ş tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E ğ itim Okul ve Kurumlar ı nda uygulanmaya ba ş lanm ış t ı r.  Modüller teknolojik geli ş melere paralel olarak, amaçlanan yeterli ğ i kazand ı rmak ko ş ulu ile e ğ itim ö ğ retim s ı ras ı nda geli ş tirilebilir ve yap ı lmas ı önerilen de ğ i ş iklikler Bakanl ı kta ilgili birime bildirilir.  Örgün ve yayg ı n e ğ itim kurumlar ı , i ş letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula şı labilirler.  Bas ı lm ış modüller, e ğ itim kurumlar ı nda ö ğ rencilere ücretsiz olarak da ğı t ı l ı r.  Modüller hiçbir ş ekilde ticari amaçla kullan ı lamaz ve ücret kar şı l ığı nda sat ı lamaz. i AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii G İ R İŞ .......................................................................................................................................1 Ö Ğ RENME FAAL İ YET İ –1 ....................................................................................................3 1. NESNE TABANLI PROGRAMLAMA..............................................................................3 1.1. Nesne Tabanl ı Programlama Nedir?.............................................................................3 1.1.1. Kapsülleme (Encapsulation)..................................................................................4 1.1.2. Kal ı t ı m (Inheritance) .............................................................................................5 1.1.3. Çok Biçimlilik (Polymorphism) ............................................................................7 1.2. Net Framework .............................................................................................................7 1.2.1. Bu Platformu Nas ı l Edinece ğ im? ..........................................................................8 1.2.2. NET'in Çekirdek Kurulumu (21MB).....................................................................81....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

Visual-C-sharp-1 - T.C M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online