2011Krediyurtbsv - 2011-2012 RETM YILI YURT YURT, BURS,...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NOT: 2011-2012 Öğretim döneminde bütün yurtlarda 05 Eylül 2011 tarihinden itibaren öğrenci kayıtlarına başlanacak,12 Eylül 2011 tarihinde de hizmete açılacaktır . 2011-2012 ÖĞRETİM YILI YURTİÇİ YURT, BURS, ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BAŞVURUSU DUYURUSU 2011-2012 öğretim döneminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrenciler; ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, Kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresinden alınacaktır. 2011-2012 öğretim döneminde ek kontenjan ile yerleşen öğrenciler de ek kontenjan sonuçları açıklandıktan sonra Kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresinden alınacaktır. Halen bir yükseköğretim kurumuna devam eden ara sınıf (önlisans, lisans ve yüksek lisans) öğrencilerinin yurt,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online