{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

yolcutarife - BRNC BLM 1 BANLY YOLCU TAIMALARI 1.1 Uygulama...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B İ R İ NC İ BÖLÜM 1 BANL İ YÖ YOLCU TA Ş IMALARI 1.1 Uygulama Alan ı Bu bölüm, TCDD İş letmesinin “Banliyö Bölgesi” olarak belirledi ğ i bölgeler içindeki i ş letmeye aç ı k istasyonlar aras ı nda, banliyö trenleri ile yap ı lan yolcu ta ş ı malar ı na uygulan ı r. 1.2 Banliyö Bölgeleri: Banliyö yolcu ta ş ı malar ı na ait ücret ve ko ş ullar ı n uyguland ı ğ ı “Banliyö Bölgeleri”: ANKARA’da İ STANBUL’da Kaya ş -Sincan Haydarpa ş a-Gebze Sincan-Sanayii İ stanbul-Halkal ı 1.3 Banliyö Biletleri: Banliyö biletleri, üzerinde yaz ı l ı istasyonlar aras ı nda ve banliyö trenlerinde geçerlidir. Ancak Genel Müdürlük bu konuda de ğ i ş iklik yapmaya yetkilidir. Banliyö biletleri, “Gidi ş ” ve “Gidi ş -Dönü ş ” olarak verilir. Gidi ş biletleri; biletin sat ı ld ı ğ ı gün, Gidi ş -Dönü ş biletlerinin dönü ş k ı s ı mlar ı ise; biletin sat ı ld ı ğ ı gün son trene kadar (son tren dahil) geçerlidir. 1.4 Banliyö Abonmanlar ı : Banliyö abonmanlar ı ayl ı k olup, yolcuya bir ayl ı k süre içerisinde günde birden fazla seyahat hakk ı tan ı r. Banliyö abonmanlar ı her ay ı n 22.sinden bir sonraki ay ı n 23.günü son trene kadar (son tren dahil) geçerlidir. Bu abonmanlar “TAM” ve “GENÇ” olarak sat ı l ı r. Banliyö abonmanlar ı sat ı ld ı ğ ı bölgedeki banliyö trenlerinde geçerlidir. Genç Banliyö Abonman Kart ı ile seyahat eden yolcular ı n seyahat s ı ras ı nda Nüfus Hüviyet Cüzdan ı , ehliyet, pasaport vb. ya ş lar ı n ı gösteren belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Genç Ayl ı k Abonman Kart ı , “(13-26 ya ş (dahil) aras ı gençlere ve 7-12 ya ş (dahil) aras ı çocuklara) sat ı l ı r. Sahte veya tahrifatl ı abonman kart ı ile banliyö trenlerinde seyahat etti ğ i tespit edilen yolcunun elindeki geçersiz belge al ı narak tam abonman ücretinin 2 kat ı cezal ı ücret olarak tahsil edilir. 1.5 Biletsiz Yolcular: Gi ş esi aç ı k durak ve istasyonlardan, banliyö trenlerine biletsiz bindi ğ i belirlenen yolculardan, trende %100 zaml ı ücret al ı n ı r. Trende bu ücreti ödemeyen yolcular ilk istasyona teslim edilerek %200 zaml ı ücret ödettirilir. İ stasyonda da bu ücretin ödenmemesi halinde 2.8 madde hükmü uygulan ı r. Gi ş esi aç ı k durak ve istasyonlardan, banliyö trenlerine biletsiz bindi ğ i belirlenen yolculara uygulanacak cezal ı ücreti, bilet ücretinin (30) kat ı na kadar art ı rmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Ancak, bu ücret ayr ı ca emirle belirlenir. Gi ş esi bulunmayan istasyonlardan banliyö trenlerine binen yolcular ile gi ş esi olup ta gi ş enin kapal ı bulundu ğ u zamanlarda bu istasyonlardan trene binen yolculardan normal bilet ücreti al ı n ı r.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}