12BOLUM_BeklenendegerRENKLI

12BOLUM_BeklenendegerRENKLI - 3-Kasim-2005 2.1 Blm 10 Temel...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2.1 Bölüm 10 Temel Olas ı l ı k Konusu ve Beklenen Deger (expected value) 3-Kas ı m-2005 2.2 Rassal De ğ i ş ken : Bir de ğ i ş kenin de ğ eri belirsizdir taki o de ğ i ş ken bir gözlem sonucu de ğ eri elde edilsin. Random Variable ( Rassal De ğ i ş kenler ) Ekonomistlerin s ı kl ı kla kulland ı klar ı de ğ i ş kenlerden fiyat sat ı ş lar faiz ve issizlik oran ı rassal de ğ i ş kendir. Bu de ğ i ş kenler 100% tahmin edilemez taki gerçekle ş ene kadar.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.3 Sürekli Rassal De ğ i ş kenler : Bir sürekli rassal de ğ i ş ken alabilece ğ i de ğ erler bir gerçek say ı lar serisindeki belirli bir aral ı k içerisinde Herhangi bir degerdir. Örnek : Gayri Safi Milli Has ı la (GSMH) Para Arz ı Faiz Oran ı Yumurta Fiyat ı Herhangi Bir Ailenin Geliri Bir ayakkab ı n ı n sat ı ş fiyat ı Continuous Random Variable Sürekli Rassal Degi ş kenler 2.4 Kesikli Rassal De ğ i ş ken : Bir kesikli rassal de ğ i ş ken s ı n ı rl ı bir seri içerisinde pozitif Say ı larca say ı labilen elemanlar ı n serisi. Örnek :Milli Piyango taraf ı ndan verilecek Ödül da ğ ı l ı m ı ş öyledir.Ödül da ğ ı l ı m ı kesikli bir da ğ ı l ı m gösterir. Birinci Ödül: $1,000 İ kinci Ödül: $50 Üçüncü Ödül: $5.75 Say ı labilen bu tip seriye $0.00; $5.75; $50.00; $1,000.00 Discrete Random Variable Kesikli Rassal De ğ i ş ken
Image of page 2
2.5 Ba ş ka Kesikli Rassal De ğ i ş ken Örnekleri Bir y ı l boyunca doktor ziyaretlerinin say ı s ı Araba kredisinin ödemeleri kaç defa geç yap ı ld ı Bir ailenin toplam çocuk say ı s ı . Bir ki ş inin kaç hafta i ş siz kald ı ğ ı n ı n sonucu. İ statistik s ı n ı f ı n ı n ö ğ renci say ı lar ı . 2.6 Kesikli bir rassal de ğ i ş kenlerin de ğ eri ş ayet k ı s ı tlanm ı ş ise bu de ğ erlere gölge De ğ i ş ken denir. ( genelde k ı s ı tlanm ı ş de ğ er Olarak 0 veya 1 al ı n ı r). Qualitetif farkl ı l ı ğ ı ortaya koymak için gölge de ğ i ş kene Çevirilir örne ğ in cinsiyet sorular ı ndan al ı nan cevaplar (Erkek-0 ve Kad ı n-1) Irk (Beyaz-0, Zenci-1) Vatanda ş l ı k US-0 TR-1 Gelir S ı n ı f ı (0=Fakir, 1=Zengin). Dummy Variable -Gölge De ğ i ş ken-
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.7 Probability Distributions -Olas ı l ı k Da ğ ı l ı m ı - Rassal de ğ i ş kenlerin da ğ ı l ı m ı nedir? Farkl ı sonuçlar ı n olas ı l ı klar ı n ı n birle ş imi o serinin olas ı l ı klar da ğ ı l ı m ı n ı olu ş turur.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern