{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CVECE - CVE ĆE CVEĆE Pravi ljubitelji prirode i njene...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CVE ĆE, CVEĆE Pravi ljubitelji prirode i njene lepote retko će ostati ravnodušni na lepotu kojom odiše svaki cvet. Tih nekoliko latica i prašnika, priroda v ešto oblikuje na bezbroj načina i time nam pruža veliko zadovoljstvo. Najbolje to znaju brojni lj ubitelji cveća koji umeju tražiti i posmatrati l epotu u njihovoj građi, bo ji ili mirisu. A samo jedan cvet u vazi ili na prozorskoj dasci može ulepšati životni prostor i dati mu toplinu. Šta je cvet? Cvet je generativni organ biljke i služi za razmnožavanj e i produžetak vrste. Većina cvetova oprašuje se insektima koji, skupljajući polen, raznose njegova zrnca od cveta do cveta. Na taj način omoguću ju oplodnju biljaka. Nakon oplodnje, plodnica cveta zadebljava i stvara plod sa semenkama, a tokom njegovog debljanja, sa cveta otpadaju svi delovi čija je uloga već završena. Zreli plod sadrži zrele i klijave semenke, od kojih će nakon setve nastati nove biljke iste vrste. Kako je cv et građen? Svaki se cvet sastoji od nekoliko delova. Cvetište ili cvetna loža je prošireni deo na samoj bazi cveta, na kojoj se nalaze svi ostali delovi cveta. Na cvetište se s donje strane nastavlja peteljka cveta. S gornje je strane, na sredini tučak, koji je okružen p rašnicima, a oni v enčićem latica. S spoljne strane latica nal aze se lapovi, sitni zeleni “listići” koji štite cvetni pup pre njegovog otvaranja. T učak je ženski polni organ cv eta i ima kruškolik oblik. Na vrhu je njuška, prošireni i lepljivi dio, za koji se hvata polenovo zrnce drugog cveta. lspod njuške je vrat tu čka, suženi deo, a ispod vrata je plodnica, koja je zadebljala i u unutrašnjosti nosi ženske polne stanice. Muška polna stanica je polenovo zrnce. Prašnici su muški spolni organi cveta, a sastavljeni su od dugih drškica na vrhovima kojih se nalaze polenov nice. Polenovnice su ispunjene polenovim zrncima. Obično su žute boje, ali mogu biti i smeđe, crne, crvene. Prašnici su većinom brojni i okružuju tučak, a često su upadljivi i dekorativni. Latice su svakako najlepši deo cveta. Broj im je ra zličit, veličina i oblik takođe , a mogu biti u nebrojeno mnogo boja i nijansi, kombinacija različitih boja; mogu biti b ele, a danas nije retkost videti i cv et gotovo crnih latica. Uloga Iatica cveta je privući insekte op rašivače. Zato i jesu toliko lepe. Latice nekih vrs ta cvetova izgledom pods ećaju na pojedine insekte, kako bi privukle druge insekte, njihove neprijatelje. Ali, nisu samo latice zadužene za mamljenje insekata. Isti zadatak imaju i mirisne tvari, koje nastaju u malim žlezdama u unutrašnjosti cveta. Kod nek ih vrsta te žlezde luče vrlo neugodne mirise, a oni privlače mu šaric e i druge insekte koji obično “obilaze” strvine....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 80

CVECE - CVE ĆE CVEĆE Pravi ljubitelji prirode i njene...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online