CVECE - CVE E, CVEE Pravi ljubitelji prirode i njene lepote...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CVE E, CVEE Pravi ljubitelji prirode i njene lepote retko e ostati ravnoduni na lepotu kojom odie svaki cvet. Tih nekoliko latica i pranika, priroda v eto oblikuje na bezbroj naina i time nam prua veliko zadovoljstvo. Najbolje to znaju brojni lj ubitelji cvea koji umeju traiti i posmatrati l epotu u njihovoj grai, bo ji ili mirisu. A samo jedan cvet u vazi ili na prozorskoj dasci moe ulepati ivotni prostor i dati mu toplinu. ta je cvet? Cvet je generativni organ biljke i slui za razmnoavanj e i produetak vrste. Veina cvetova oprauje se insektima koji, skupljajui polen, raznose njegova zrnca od cveta do cveta. Na taj nain omoguu ju oplodnju biljaka. Nakon oplodnje, plodnica cveta zadebljava i stvara plod sa semenkama, a tokom njegovog debljanja, sa cveta otpadaju svi delovi ija je uloga ve zavrena. Zreli plod sadri zrele i klijave semenke, od kojih e nakon setve nastati nove biljke iste vrste. Kako je cv et graen? Svaki se cvet sastoji od nekoliko delova. Cvetite ili cvetna loa je proireni deo na samoj bazi cveta, na kojoj se nalaze svi ostali delovi cveta. Na cvetite se s donje strane nastavlja peteljka cveta. S gornje je strane, na sredini tuak, koji je okruen p ranicima, a oni v eniem latica. S spoljne strane latica nal aze se lapovi, sitni zeleni listii koji tite cvetni pup pre njegovog otvaranja. T uak je enski polni organ cv eta i ima krukolik oblik. Na vrhu je njuka, proireni i lepljivi dio, za koji se hvata polenovo zrnce drugog cveta. lspod njuke je vrat tu ka, sueni deo, a ispod vrata je plodnica, koja je zadebljala i u unutranjosti nosi enske polne stanice. Muka polna stanica je polenovo zrnce. Pranici su muki spolni organi cveta, a sastavljeni su od dugih drkica na vrhovima kojih se nalaze polenov nice. Polenovnice su ispunjene polenovim zrncima. Obino su ute boje, ali mogu biti i smee, crne, crvene. Pranici su veinom brojni i okruuju tuak, a esto su upadljivi i dekorativni. Latice su svakako najlepi deo cveta. Broj im je ra zliit, veliina i oblik takoe , a mogu biti u nebrojeno mnogo boja i nijansi, kombinacija razliitih boja; mogu biti b ele, a danas nije retkost videti i cv et gotovo crnih latica. Uloga Iatica cveta je privui insekte op raivae. Zato i jesu toliko lepe. Latice nekih vrs ta cvetova izgledom pods eaju na pojedine insekte, kako bi privukle druge insekte, njihove neprijatelje. Ali, nisu samo latice zaduene za mamljenje insekata. Isti zadatak imaju i mirisne tvari, koje nastaju u malim lezdama u unutranjosti cveta. Kod nek ih vrsta te lezde lue vrlo neugodne mirise, a oni privlae mu aric e i druge insekte koji obino obilaze strvine....
View Full Document

Page1 / 80

CVECE - CVE E, CVEE Pravi ljubitelji prirode i njene lepote...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online