RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA

RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA - MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SRBIJE I CRNE GORE RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA PRIRUČNIK O OBRAZOVANJU ZA LJUDSKA PRAVA Prava deteta Verske slobode Demokratija Sloboda medija Vladavina prava Ljudska prava žena Sloboda od siromaštva Sloboda izražavanja Ljudska prava u oružanom sukobu Ljudska bezbednost Nediskriminacija Razvoj Pravo na zdravlje Rad Ljudsko dostojanstvo Zabrana mučenja Pravično suđenje Pravo na obrazovanje Socijalna prava Beogradski centar za ljudska prava RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA PRIRUČNIK O OBRAZOVANJU ZA LJUDSKA PRAVA MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SRBIJE I CRNE GORE Izdaje: MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SRBIJE I CRNE GORE BEOGRADKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA Za izdavače: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore Jelena Marković Beogradski centar za ljudska prava Vesna Petrović Prevod: Beogradski centar za ljudska prava Lektor: Leopoldina Lolić Priprema i štampa: Čugura print, Beograd Naziv originala: UNDERSTANDING HUMAN RIGHTS MANUAL ON HUMAN RIGHTS EDUCATION Urednici originalnog izdanja: Wolfgang Benedek i Minna Nikolova RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA PRIRUČNIK O OBRAZOVANJU ZA LJUDSKA PRAVA Tiraž: 1.000 ISBN: 86-84849-10-8 Ljudska prava su osnova i opšti princip na kojem se izgrađuju politički sistemi. Osim te, interno sistemske karakteristike, može se istaći da ljudska prava čine osnovu globalnih civilizacijskih vrednosti, začetak nove univerzalne političke kulture, pretpostavku međusobnog uvažavanja različitih političkih sistema i suživota različitih vera i nacija. U tom smislu, ljudska prava u savremenim uslovima postojanja izazova svetske bezbednosti oličenih u teškim kršenjima ljudskih prava u pojedinim zemljama i globalne opasnosti od terorizma, post-aju i sredstvo za očuvanje i unapređenje ljudske bezbednosti, a obrazovanje o ljudskim pravima ima značaj prevencije narušavanja bezbednosti. Srbija i Crna Gora, javne institucije u zemlji i predstavnici civilnog sektora, uvi-đajući značaj svih aspekata ljudskih prava, snažno su privrženi njihovoj zašti-ti i unapređenju. Izloženi odnos ispoljava se posredstvom niza mera i aktivno-sti na unapređenju ljudskih prava i na njihovom razumevanju kroz izgradnju svesti o ljudskim pravima. Ljudska prava postaju u Srbiji i Crnoj Gori značajna obrazovna tema, kako u obrazovnom procesu na svim nivoima njegovog orga-nizovanja, tako i posredstvom izuzetno velikog broja publikacija posvećenih ljudskim pravima koja su dostupna zvaničnicima javnih institucija, aktivistima NVO, predstavnicima manjina i ranjivih grupa, mladima, svim zaintersovanim pojedincima i zajednicama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, poštujući svoju ustavnu i zakonsku ulogu, nastoji da svojom izda-vačkom delatnošću promoviše ljudska prava i utiče na proces njihovog razum-evanja. U tom cilju, Ministarstvo objavljuje radove koji mogu značajno unapre-diti razumevanje ljudskih prava i smatra da će u tom smislu i ovaj priručnik biti...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 346

RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA - MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online