RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA

RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA - MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SRBIJE I CRNE GORE RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA PRIRUNIK O OBRAZOVANJU ZA LJUDSKA PRAVA Prava deteta Verske slobode Demokratija Sloboda medija Vladavina prava Ljudska prava ena Sloboda od siromatva Sloboda izraavanja Ljudska prava u oruanom sukobu Ljudska bezbednost Nediskriminacija Razvoj Pravo na zdravlje Rad Ljudsko dostojanstvo Zabrana muenja Pravino suenje Pravo na obrazovanje Socijalna prava Beogradski centar za ljudska prava RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA PRIRUNIK O OBRAZOVANJU ZA LJUDSKA PRAVA MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SRBIJE I CRNE GORE Izdaje: MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SRBIJE I CRNE GORE BEOGRADKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA Za izdavae: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore Jelena Markovi Beogradski centar za ljudska prava Vesna Petrovi Prevod: Beogradski centar za ljudska prava Lektor: Leopoldina Loli Priprema i tampa: ugura print, Beograd Naziv originala: UNDERSTANDING HUMAN RIGHTS MANUAL ON HUMAN RIGHTS EDUCATION Urednici originalnog izdanja: Wolfgang Benedek i Minna Nikolova RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA PRIRUNIK O OBRAZOVANJU ZA LJUDSKA PRAVA Tira: 1.000 ISBN: 86-84849-10-8 Ljudska prava su osnova i opti princip na kojem se izgrauju politiki sistemi. Osim te, interno sistemske karakteristike, moe se istai da ljudska prava ine osnovu globalnih civilizacijskih vrednosti, zaetak nove univerzalne politike kulture, pretpostavku meusobnog uvaavanja razliitih politikih sistema i suivota razliitih vera i nacija. U tom smislu, ljudska prava u savremenim uslovima postojanja izazova svetske bezbednosti olienih u tekim krenjima ljudskih prava u pojedinim zemljama i globalne opasnosti od terorizma, post-aju i sredstvo za ouvanje i unapreenje ljudske bezbednosti, a obrazovanje o ljudskim pravima ima znaaj prevencije naruavanja bezbednosti. Srbija i Crna Gora, javne institucije u zemlji i predstavnici civilnog sektora, uvi-ajui znaaj svih aspekata ljudskih prava, snano su privreni njihovoj zati-ti i unapreenju. Izloeni odnos ispoljava se posredstvom niza mera i aktivno-sti na unapreenju ljudskih prava i na njihovom razumevanju kroz izgradnju svesti o ljudskim pravima. Ljudska prava postaju u Srbiji i Crnoj Gori znaajna obrazovna tema, kako u obrazovnom procesu na svim nivoima njegovog orga-nizovanja, tako i posredstvom izuzetno velikog broja publikacija posveenih ljudskim pravima koja su dostupna zvaninicima javnih institucija, aktivistima NVO, predstavnicima manjina i ranjivih grupa, mladima, svim zaintersovanim pojedincima i zajednicama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, potujui svoju ustavnu i zakonsku ulogu, nastoji da svojom izda-vakom delatnou promovie ljudska prava i utie na proces njihovog razum-evanja. U tom cilju, Ministarstvo objavljuje radove koji mogu znaajno unapre-diti razumevanje ljudskih prava i smatra da e u tom smislu i ovaj prirunik biti...
View Full Document

Page1 / 346

RAZUMEVANJE LJUDSKIH PRAVA - MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online