Uputstva za refill Cannon

Uputstva za refill Cannon - Uputstva za refill Cannon...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
- Uputstva za refill Cannon kertridža - Prođite kroz ‘uputstva’ pažljivo. Ako imate bilo kakvih poteškoća sa održavanjem kertridža KONTAKTIRAJTE servisera štampača. Nikada ne mešati boje različitih kertridža. Preporučuje se ponovno punjenje kertridža P RE potpunog isteka boja. Sunđeri u kertridžima se mogu osušiti u slučaju ostanka bez boje duži period. Donje punjenje za BCI-21/24 COLOR Postavite kertridž nadole na ravnu površinu. Ne dirati ink izlaze. 1.Na dnu ketridža vide će se tri ink izlaza. 2.Napuniti ubrizgivač sa 4cc željene boje. Uložak svake boje je kapaciteta 5cc. Podrazumeva se da će i sunđer zadržati 1cc od boja. 3. Lagano držati ubrizgivač malo iznad sunđera na dnu vertikalno naviše. Obratiti pažnju da se svaka boja dodaje na mesto predviđeno za punjenje određene boje. Puniti lakim postepenim pritiskom na ubrizgivač tako da 1, 2 kapi tinte izlazi na sunđer. Stripljivo istisnuti sadržaj i ponoviti za svaku boju. 4. Nikad ne pritiskati materijal, sinđer i ne gurati ubrizgivač.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.