bankarsko-poslovni_recnik

bankarsko-poslovni_recnik - Akcept Pismena izjava...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Akcept Pismena izjava akceptanta (trasata) na licu menice o akceptiranju (prihvatanju) menice. Akceptant se akceptom obavezuje da će o roku dospelosti menice menicnom poveriocu bezuslovno i neopozivo isplatiti iznos naveden u platnom dokumentu, čime ta menica podleže skraćenom i pooštrenom postupku prinudnog izvršenja, odnosno prinudne naplate. Akceptni kredit Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka komitentu nesumnjivog boniteta, a radi finansiranja preduzeća, dopušta da do odredjenog iznosa (kreditnog limita) vuče menice na nju. Akreditiv Pismo sa kojim banka naručuje drugoj ustanovi ili osobi, da po izvršenju odredenih uslova isplati određenu sumu u korist određene treće osobe. Dokumentarni akreditiv je jedan od efikasnih instrumenata osiguranja plaćanja u medunarodnoj trgovini. Aktiva Strana bilansa banke, gde se knjiže njena ulaganja. Aktivne kamate su znači one, koje dobija garant (banka) za pozajmljen novac. Aktivna kamata Kamata koju banka kao poverilac naplaćuje na kredite dodeljene svojim komitentima (dužnicima), odnosno iznos koji dužnik mora da plati banci kao naknadu za korišćenje kredita. Amortizacija - Alokacija troškova nabavke materijalne imovine na rashode u razdobljima u kojima se ostvaruju usluge od imovine. Amortizacija je postupno umanjivanje vrednosti imovine preduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom. Anuitet - ili rata leasinga, otplaćuje se postupno prema posebnom amortizacijskom planu, pri čemu su u anuitet uključeni deo duga i pripadajuće kamate. Deo duga i pripadajuće kamate određuju se tako da o dospeću dug bude u potpunosti isplaćen. AMORTIZACIJA KREDITA Otplaćivanje zajma. AMORTIZACIJSKI PLAN Plan otplaćivanja nekog zajma, najčešće pripremljen u obliku tabele, koja pokazuje otplaćivanje zajma kroz rok otplaćivanja, po kapitalizacijskim periodima. Za svaki kapitalizacijski period se zaračunavaju kamate, zaduženje i ostatak glavnice. Anuitet Godišnja rata, plaćanje ili otplata. Upotreba izraza mesečna ispred reči anuitet je pravilo kada želimo nekome objasniti kako ce otplaćivati pozajmicu. Anuitet je sastavljen od kamate i razduženja (to je deo glavnice koji se isplaćuje u tom anuitetu). Uobičajeni izraz u svakodnevnoj upotrebi je mesečna (tromesečna, polugodišnja. ..) rata. Asignacija Prenos imovine dužnika na poverioca. Obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da primi otplate glavnice i kamate od zajmoprimca. Aval (menično jemstvo) Jemstvo za meničnu ili čekovnu obavezu koja se daje potpisom jemca na hartiji od vrednosti. Avansi - Unapred plaćeni iznosi koje kupac plaća dobavljaču za kupovinu osnovnih sredstava,materijala ili robe. Avans označava unapred plaćen iznos (naplata). Svakodnevno je u upotrebi reč kapara što je sinonim za reč avans.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

bankarsko-poslovni_recnik - Akcept Pismena izjava...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online