bezbednost_i_struja

bezbednost_i_struja - Elektrina sigurnost Industrija radi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrina sigurnost Industrija radi na struju. Efikasnost, ista i pouzdana energetska instalacija za koritenje kada se preduzimaju odgovarajue mere opreza. Kada se ne preduzmu mere opreza, meutim, struja je fatalna. Ova broura objanjava neke od najeih elektrinih opasnosti, kako i ta moete uiniti da zatitite sebe, i neke od propisa kojima zakon zahteva od poslodavaca da se radnicima osigura siguran i zdrav boravak na radnom mestu. Spreavanje oka Jaina elektrinog udara zavisi od:-Stope, visine protoka struje kroz organizam,telo visina protoka struje (mereno u amperima) kroz telo, vie nego bilo to drugo, odreuje koliko je ozbiljan ok. Sa poveanjem struje, uinci na organizam su u rasponu od jedva vidljivog oka do paralize plua i srca.-Provodljivosti, suve ruke i stojite na neprovodljivoj povrini kao to su gumene podloge, nee ni osetiti mogui ok. Dok ako je se vlano, oznojeno i sa stojitem u vodi, moete nastradati-Duina vremena prolaska struje kroz telo Ako udar uzrokuje da zamrzne posledice mogu biti teke unutranje povrede. Vie elektrinih kontakta i vei protok struje poveavaju ok.-Putanja struje kroz telo Najopasniji tok kroz telo koje su one u kojima struja prolazi kroz vitalne organe. Struja koja ide iz ruke u ruku, iz ruke u glavu, ili od stopala do ruke ili glave moe uzrokovati ozbiljne unutranja oteenja posebno na srce i plua. Zbog opasnosti od elektrinog udara, propisima se odreuju da samo kvalifikovani radnici rade na elektrinoj opremi ili sistemima. supervizor je odgovoran da je utvrdio posao koj treba da se uradi na energetskoj opremi radnici obueni tehnikama i sa poznavanjem preventive opasnosti su angaovani na poslovima eneregtskih sistema lina zatitna oprema (ukljuujui i zatitu za oi) je izdana od strane poslodavca, kompanije Mogunost oka radnika se poveava kada on ili ona radi na opremi s energijom izloenih delova u tesnom prostoru....
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course LLL 101 taught by Professor Na during the Spring '11 term at American International.

Page1 / 3

bezbednost_i_struja - Elektrina sigurnost Industrija radi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online