{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bezbednost_i_struja

bezbednost_i_struja - Električna sigurnost Industrija radi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Električna sigurnost Industrija radi na struju. Efikasnost, čista i pouzdana energetska instalacija za korištenje kada se preduzimaju odgovarajuće mere opreza. Kada se ne preduzmu mere opreza, međutim, struja je fatalna. Ova brošura objašnjava neke od najčešćih električnih opasnosti, kako i šta možete učiniti da zaštitite sebe, i neke od propisa kojima zakon zahteva od poslodavaca da se radnicima osigura siguran i zdrav boravak na radnom mestu. Sprečavanje šoka Jačina električnog udara zavisi od:-Stope, visine protoka struje kroz organizam,telo visina protoka struje (mereno u amperima) kroz telo, više nego bilo što drugo, određuje koliko je ozbiljan šok. Sa povećanjem struje, učinci na organizam su u rasponu od jedva vidljivog šoka do paralize pluća i srca.-Provodljivosti, suve ruke i stojište na neprovodljivoj površini kao što su gumene podloge, neće ni osetiti mogući šok. Dok ako je se vlažno, oznojeno i sa stojištem u vodi, možete nastradati-Dužina vremena prolaska struje kroz telo Ako udar uzrokuje da zamrzne posledice mogu biti teške unutrašnje povrede. Više električnih kontakta i veći protok struje povećavaju šok.-Putanja struje kroz telo Najopasniji tok kroz telo koje su one u kojima struja prolazi kroz vitalne organe. Struja koja ide iz ruke u ruku, iz ruke u glavu, ili od stopala do ruke ili glave može uzrokovati ozbiljne unutrašnja oštećenja posebno na srce i pluća. Zbog opasnosti od električnog udara, propisima se određuju da samo kvalifikovani radnici rade na električnoj opremi ili sistemima. • supervizor je odgovoran da je utvrdio posao koj treba da se uradi na energetskoj opremi • radnici obučeni tehnikama i sa poznavanjem preventive opasnosti su angažovani na poslovima eneregtskih sistema • lična zaštitna oprema (uključujući i zaštitu za oči) je izdana od strane poslodavca, kompanije • Mogućnost šoka radnika se povećava kada on ili ona radi na opremi s energijom izloženih delova u tesnom prostoru....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

bezbednost_i_struja - Električna sigurnost Industrija radi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online