{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ekoligija_sadjenje -

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Ekologija i rasada</title> </head> <body bgcolor="#DDFFEE"> <p><b>Ekologija</b><br> <br> <br> Ekosistem Ruvenzorija - prirodni par (ekološki zašti&#263;eno podru&#269;je)<br> <br> Ekologija (gr&#269;. oikos: dom, prebivalište + logos: nauka) je nauka o životnoj okolini. Pojam ekologija je uveo Charles Darwin 1856. u svojoj knjizi "Porijeklo vrsta".<br> <br> Ekologija je prirodna i interdisciplinarna nauka, koja gradi svoje temelje u biologiji, geografiji, geologiji, fizici, hemiji i matematici. U zadnje vrijeme, informatika igra veliku ulogu u sintezi i sabiranju ekoloških podataka. Ekologija poti&#269;e od gr&#269;kih rije&#269;i oikos :dom i logos :rasprava, izu&#269;avanje.<br> <br> Ekologija pokušava da prona&#273;e odgovor i riješenje brojnim problemima okoliša koji nas sve više okružuju. Nažalost, mnogi problemi današnjice su ljudskog porijekla. Prijevoz, termoelektrane i sagorijevanje fosilnog goriva za razne svrhe su odgovorni za više od 50% zaga&#273;enja zraka. Vode i tla sadrže sve ve&#263;e koli&#269;ine raznih teških metala i pesticida. Nuklearne elektrane proizvode velike koli&#269;ine radioaktivnog otpada, &#269;ija manipulacija i odlaganje zahtijeva vrlo precizne mjere i standarde. Ovakvi problemi su samo par primjera.<br> <br> Dakle, ekologija se suo&#269;ava sa problemima u okolišu. Odgovori nisu uvijek evidentni ni jednostavni ni lagani.<br> <br> Kratka historija<br> Ekologiju je vrlo teško svrstati kao ostale, preciznije nauke, kao matematika ili biologija Po&#269;etkom 20-tog vijeka, nau&#269;nici iz raznih disciplina su se postepeno suo&#269;avali sa problemima &#269;iji odgovor je zahtijevao sintezu iz dvije, ili &#269;ak tri razne nauke. Prije toga, hemi&#269;ari su se bavili isklju&#269;ivo hemijom, biolozi biologijom, fizi&#269;ari fizikom. Po&#269;etkom 1960-tih godina, &#269;uveni ameri&#269;ki biolog, Rachel Carson, je napisala revolucionarnu knjigu, The Silent Spring (1962.): (Tiho Prolje&#263;e). Centralna tema ove knjige je bila žestoka kritika upotrebe pesticida DDT, koji je prouzro&#269;io razne mutacije u brojnoj flori i fauni. Ova knjiga je zabilježila visok broj prodaja i konzekventno je 'probudila' ekološku svijest. Ukratko re&#269;eno, ekologija je ro&#273;ena u 20-tom stolje&#263;u, mada se ipak može re&#263;i da su ekolozi, tj. da je ekološki prilaz problemima, postojao daleko prije toga.<br> <br> <br> <br> <br> ---Gajenje drve&#263;a sa&#273;enjem izdanaka<br> <br> <br> Gajenje drve&#263;a sa&#273;enjem izdanaka, daje brojne prednosti u odnosu na druge metode tako da se dobija odrasla biljka mnogo brže nego sadnjom semena drve&#263;a i dosta je jednostavniji proces od kalemljenja. Dobijeno drvo je genetski duplikat prvobitnog drveta sa svim zajedni&#269;kim karakteristikama. Slede&#263;i postupci su
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern