ekoligija_sadjenje

ekoligija_sadjenje -

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Ekologija i rasada</title> </head> <body bgcolor="#DDFFEE"> <p><b>Ekologija</b><br> <br> <br> Ekosistem Ruvenzorija - prirodni par (ekološki zaštićeno područje)<br> <br> Ekologija (gr&#269;. oikos: dom, prebivalište + logos: nauka) je nauka o životnoj okolini. Pojam ekologija je uveo Charles Darwin 1856. u svojoj knjizi "Porijeklo vrsta".<br> <br> Ekologija je prirodna i interdisciplinarna nauka, koja gradi svoje temelje u biologiji, geografiji, geologiji, fizici, hemiji i matematici. U zadnje vrijeme, informatika igra veliku ulogu u sintezi i sabiranju ekoloških podataka. Ekologija potiče od grčkih riječi oikos :dom i logos :rasprava, izučavanje.<br> <br> Ekologija pokušava da prona&#273;e odgovor i riješenje brojnim problemima okoliša koji nas sve više okružuju. Nažalost, mnogi problemi današnjice su ljudskog porijekla. Prijevoz, termoelektrane i sagorijevanje fosilnog goriva za razne svrhe su odgovorni za više od 50% zaga&#273;enja zraka. Vode i tla sadrže sve ve&#263;e koli&#269;ine raznih teških metala i pesticida. Nuklearne elektrane proizvode velike koli&#269;ine radioaktivnog otpada, &#269;ija manipulacija i odlaganje zahtijeva vrlo precizne mjere i standarde. Ovakvi problemi su samo par primjera.<br> <br> Dakle, ekologija se suo&#269;ava sa problemima u okolišu. Odgovori nisu uvijek evidentni ni jednostavni ni lagani.<br> <br> Kratka historija<br> Ekologiju je vrlo teško svrstati kao ostale, preciznije nauke, kao matematika ili biologija Po&#269;etkom 20-tog vijeka, nau&#269;nici iz raznih disciplina su se postepeno suo&#269;avali sa problemima &#269;iji odgovor je zahtijevao sintezu iz dvije, ili &#269;ak tri razne nauke. Prije toga, hemi&#269;ari su se bavili isklju&#269;ivo hemijom, biolozi biologijom, fizi&#269;ari fizikom. Po&#269;etkom 1960-tih godina, &#269;uveni ameri&#269;ki biolog, Rachel Carson, je napisala revolucionarnu knjigu, The Silent Spring (1962.): (Tiho Prolje&#263;e). Centralna tema ove knjige je bila žestoka kritika upotrebe pesticida DDT, koji je prouzro&#269;io razne mutacije u brojnoj flori i fauni. Ova knjiga je zabilježila visok broj prodaja i konzekventno je 'probudila' ekološku svijest. Ukratko re&#269;eno, ekologija je ro&#273;ena u 20-tom stolje&#263;u, mada se ipak može re&#263;i da su ekolozi, tj. da je ekološki prilaz problemima, postojao daleko prije toga.<br> <br> <br> <br> <br> ---Gajenje drveća sađenjem izdanaka<br> <br> <br> Gajenje drve&#263;a sa&#273;enjem izdanaka, daje brojne prednosti u odnosu na druge metode tako da se dobija odrasla biljka mnogo brže nego sadnjom semena drve&#263;a i dosta je jednostavniji proces od kalemljenja. Dobijeno
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course LLL 101 taught by Professor Na during the Spring '11 term at American International.

Page1 / 4

ekoligija_sadjenje -

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online