KOKTELI - * 50g vodke * tonik Priprema Sipajte votku u...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Campari orange Sastojci * 20g Camparija * Oran đus Priprema Sipajte Campari u visoku ča u sa ledom i dopunite sokom od pomorand e. Prome ajte. Garibaldi Sastojci * 17g Gina * 17g Camparia * 17g soka od pomorand e * tre nja ili vi nja Priprema U ejker staviti nekoliko kocki leda, dodati sve sastojke i izmućkati. Sipati u koktel ča u i ukrasiti tre njom ili vi njom na tapiću. D in-tonik Sastojci * 50g Gina * 140g tonika * kri ka limuna Priprema Sipajte d in i tonik u visoku ča u skoro do vrha napunjenu ledom. Dobro prome ajte. Ukrasite kri kom limuna. Martini sweet Sastojci * 30g Gina * 30g slatkog vermoutha * zelena maslinka Priprema U ejker stavite nekoliko kocki leda i dodajte d in i vermut. Procedite u ča u za martini (da led ostane u ejkeru) i dodajte maslinku na tapiću. Pina Colada Sastojci * 70g lakog ruma * 3 ka ike kokosovog mleka * 3 ka ike ananasa, zdrobljenog Priprema Stavite sve sastojke u blender sa dve olje usitnjenog leda. Me ajte kratko, velikom brzinom. Procedite u ča u i slu ite sa slamkom. Vodka tonik Sastojci
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: * 50g vodke * tonik Priprema Sipajte votku u visoku ča u preko dosta leda. Dopunite tonikom, prome ajte i slu ite. Sling Sastojci * 10g soka od pomorand e * 10g soka od limuna * 15g Cherry Brandy * 15g d ina * tre nja ili vi nja Priprema Sve sastojke izmućkati sa ledom, nasuti u ča u i ukrasiti tre njom ili vi njom na tapiću. Screwdriver Sastojci * 50g vodke * sok od pomorand e Priprema Stavite tri kocke leda u ča u. Dodajte votku. Nalijte sokom od pomorand e, prome ajte i slu ite Manhattan Sastojci * 20g slatkog vermoutha * 70g burbona * 1 ka ika Angostura bitera * 2-3 kocke leda * 1 maraskino vi nja * malo narand ine kore Priprema U visoku ča u sipajte vermut, viski, biter i led. Lagano prome ajte da ne zamutite piće. Sada u ohlađenu ča u za koktel stavite vi nju. Procedite me avinu u ča u. Prema ite rub ča e narand inom korom i poku ajte da iz nje iscedite neku kap ulja. Koru ne stavljate u koktel....
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course LLL 101 taught by Professor Na during the Spring '11 term at American International.

Page1 / 2

KOKTELI - * 50g vodke * tonik Priprema Sipajte votku u...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online