{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KOKTELI - Campari orange Sastojci 20g Camparija Oran us...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Campari orange Sastojci * 20g Camparija * Oran đus Priprema Sipajte Campari u visoku ča u sa ledom i dopunite sokom od pomorand e. Prome ajte. Garibaldi Sastojci * 17g Gina * 17g Camparia * 17g soka od pomorand e * tre nja ili vi nja Priprema U ejker staviti nekoliko kocki leda, dodati sve sastojke i izmućkati. Sipati u koktel ča u i ukrasiti tre njom ili vi njom na tapiću. D in-tonik Sastojci * 50g Gina * 140g tonika * kri ka limuna Priprema Sipajte d in i tonik u visoku ča u skoro do vrha napunjenu ledom. Dobro prome ajte. Ukrasite kri kom limuna. Martini sweet Sastojci * 30g Gina * 30g slatkog vermoutha * zelena maslinka Priprema U ejker stavite nekoliko kocki leda i dodajte d in i vermut. Procedite u ča u za martini (da led ostane u ejkeru) i dodajte maslinku na tapiću. Pina Colada Sastojci * 70g lakog ruma * 3 ka ike kokosovog mleka * 3 ka ike ananasa, zdrobljenog Priprema Stavite sve sastojke u blender sa dve olje usitnjenog leda. Me
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}