Letenje_buba_insekata

Letenje_buba_insekata - Letenje buba i insekata Prirodni...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Letenje buba i insekata Prirodni letači su samo insekti, ptice i šišmiši. Prmeri ostalih životinja koje su sposobne su flying fish(riba), leteće veverice, leteće žabe i leteće zmije. Kapacitet za let veruje da su insekti razvili pre nekih 300 miliona godina, i u početku se sastojala od jednostavnog proširenja kutikule od prsnog koša. Uspeh razvoja letenja bio je zbog svoje male veličine. Naravno, nisu svi insekti razvili krila. Neke parazit grupe su izgubili krila kroz evoluciju. Krila insekata se obično sastoje od dva para. To uključuje skakavaca, pčele, ose, vretenca, bube, leptire, moljce i druge. Spoljni par krila obično je prilično težak i nije funkcionalan u letu. Sposobnost za letenje nije određen brojem ili veličinom krila. Neki insekti s velikim krilima, poput Dobsonflies i Antlions, su relativno slabi letači, a pčele i ose sa manjim krila su dobri letači. Velika grupa buba sa samo jednim parom krila, uz male organe za balansiranje poznate kao halteres gde se i letači....
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course LLL 101 taught by Professor Na during the Spring '11 term at American International.

Ask a homework question - tutors are online