{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mere_opreza_pri_grmljenju

mere_opreza_pri_grmljenju - Grmljavina utomobil i oluja sa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Grmljavina Аutomobil i oluja sa grmljavinom Unutrašnjost automobila je relativno sigurno mesto za vreme oluja, uobičajeno objašnjenje je da je zbog guma. To međutim, nije slučaj. Stvarni razlog je da je automobil metalne konstrukcije koja deluje kao čelični kavez (popularno Faradaev kavez), koji obavlja energetsku provodljivost udara od munje u tlo. Zato je bitno da se ne dodiruju metalni delovi automobila i kako bi bili sigurni, da su svi prozori zatvoreni. Dobar savet je da se parkira vozilo na strani puta, dok je oluja, tako da se ne bi zaslepio od munje ili preplašilo pri vožnji. Kampovanje i oluje sa grmljavinom pod šatorom Nikad ne staviti svoj šator u blizini komunalnih vodova ili jarbola, na ivici šume ili blizu stabala. Sem tih napomena prilično je sigurno da se sačeka olujna kiša u šatoru u šumi. Koristiti izolaciju, kao što su vreće i podloge za sednje bez metalnih delova i kopči, a nikada ne dodirivati motke konstrukcije šatora za vreme oluja jer ne možete biti sigurni koliko je elektriciteta u zemlji ukoliko je nedaleko grmelo.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online