sezonske_bolesti - Avian Influenza Bird Flu(Ptiiji Grip...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Avian Influenza, Bird Flu (Ptičiji Grip) Influenca ptica (ptičji grip) Što je ptičji grip? Ptičiji grip je infekcija uzrokovana određenom vrstom virusa ptičjeg gripa. Iako postoji mnogo vrsta ptičjeg gripa, u današnjici je briga zdravstvenih radnika virus H5N1 ptičjeg gripa. Ovaj virus se nalazi kod divljih ptica. Većinom vremena, divljim pticama ne pozli od virusa. Divlje ptice lako mogu preneti virus na ptice koje se uzgajaju za ishranu, poput kokoši, pataka i ćurki. Virus može izazvati teže bolesti ovih ptica. Obično virus ptičjeg gripa se nije prenosio od ptica na ljude. Međutim od 1997, neki ljudi su postali bolesni od ozbiljne, smrtonosne vrsta ptičjeg gripa. Većina tih infekcija je u azijskim zemljama, među ljudima koji su imali bliski kontakt sa pticama uzgojanih na farmama. Stručnjaci predviđaju da se virus može proširiti u sve delove svijeta. Do sada, nijedan od slučajeva H5N1 ptičjeg gripa ljudi nije pronađen u Kanadi i Sjedinjenim Državama. Što uzrokuje ptičji grip? Ptičj gripa je prozrokovan virusom. Nakon što obole divlje ptice mogu zaraziti farme ptica, virus se može lako i brzo proširiti među stotinama ili hiljadama ptica. Bolesne ptice onda moraju biti pogubljene, da se zaustavi širenje virusa. Ljudi koji dolaze u kontakt s bolesnima kokoši, patkama, i drugom peradi ili više su izloženi dobijanju virusa. Ptičji grip se može preneti preko ptičjeg izmeta i izlučevina. Takođe može se naći na površinama poput kaveza, traktora i druge farmerske opreme. Većina ljudi se ne mora brinuti o bolesti ptičjeg gripe preko ishrane. Ne možete dobiti ptičji grip iz prehrane potpuno kuvane piletine, ćuretine, pataka i ostalo, jer visoka temperatura uništava virus. Zašto su ljudi toliko zabrinuti zbog ptičjeg gripa? U nekoliko slučajeva, stručnjaci smatraju da je ptičji grip bio prenesen s jedne osobe na drugu osobu, a ne od ptica na osobe. Budući da virusi mogu brzo menjati (mutirati), stručni za ptičji gripe zabrinuti su da će jednoga dana biti prenošen lako od osobe do osobe. Ovo je zastrašujuća mogućnost, jer H5N1 virus ptičjeg gripa može biti teži od drugih vrsta virusa gripa. Iako su samo nekoliko stotina ljudi bili bolesni od ptičjeg gripa, više od pola ih je umrlo. Stručnjaci su takođe zabrinuti zato što je H5N1 virus toliko drugačiji od drugih virusa gripe da naša tela nemaju imunitet. Nedostatak imuniteta znači da telo treba da se bori protiv virusa. To takođe znači da bilo ko, uključujući i one koji su inače vrlo zdravi, mogu dobiti ozbiljne bolesti, ako se dobije ova vrste ptičjeg gripa. U početku, simptomi ptičjeg gripa mogu biti isti kao i simptomi zajednički za ostale vrsta gripa, kao što su: * Groznica * Kašalj * Grlobolja * Bolovi u mišićima Ptičji gripi može takođe uzrokovati infekciju oka (konjunktivitis). Ptičji grip može brzo napredovati do upale pluća i akutni respiratorni distres sindrom, ozbiljan problem pluća koji može
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course LLL 101 taught by Professor Na during the Spring '11 term at American International.

Page1 / 29

sezonske_bolesti - Avian Influenza Bird Flu(Ptiiji Grip...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online