sigurnost_domacinstva

sigurnost_domacinstva - ovaj txt je podsetnik nekih opte...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ovaj txt je podsetnik nekih opšte poznatih predrostrožnosti, mera bezbednosti i sigurnosti u najbližem okruženju kojih se treba povremeno podsetiti za dobro zajednice: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Poplave PRE Zaštita Vašeg doma pre, za vreme i nakon poplava. Da bi se smanjila verojatnost štete od poplava •Proverite i / ili pojačajte izolacije oko prozora suterena i prizemnih vrata. •Napravite odvode na dovoljnoj udaljenosti blizu svog prebivališta da se osigura da voda odiče od zgrade. •Razmislite o instaliranju pumpe za ispumpavanje u podrumu ili kod sanitarnih slivnika. •Ne skladištiti važne dokumente u podrumu. Držite ih na višim prostorima, zaštićenim od poplava i oštećenja. Ako je prognoza obilne padavine sa mogućnostima poplava. •Isključite podrumske peći i ventil plina. •Posavetujte se sa svojim električarem kako zaštiti instalacije električne energije ili goriva i kako postupati u slučaju potrebe za prekidanjem dovoda električne energije - samo ako poplava još nije počela i ako je područje oko osigurač kutija potpuno suvo. Na prekidač panelima i osigurač tablama postoje elemeti za switching power off - isključenje struje. •Premeštanje nameštaja, električnih aparata i ostalih stvari sa podove iznad površine zemlje. •Uklanjanje otrova kao što su pesticidi i insekticidi -iz područja poplava kako bi se sprečilo zagađenje •Ukloniti WC školjke i začepiti veze WC-a sa kanalizacijskim slivnicima sa drvenim čepom. Tokom poplave U nekim slučajevima, kuće mogu biti zaštićene vrećama peska,polietilena ili prirodnim preprekama. Sledite uputstva lokalnih službi. •Ne pokušavajte prekinuti dovod električne energije ako je voda poplavila. Voda i električne žice su rizične. Napustite dom odmah i ne vraćajte se dok vlasti i lokalne službe ne objave da je sigurno da to učinite. •Slušajte radio kako bi saznali šta je sa pogođenim područjima, koji su putevi sigurni, gde ići i što učiniti ako lokalna dežurna služba traži od vas da napustite svoj dom. •Držite blizu komplet za slučaj nužde pri ruci, u priručnom kontejneru ili kutiji ili vreću sa neophodnim stvarima. •Napustite svoj dom kad se savetuje to od strane lokalnih službi. Ignorisanje takvih upozorenja može ugroziti vašu sigurnost ili dežurnih spasilačkih ekipa. •Sledite putokaze određene od strane službi. Nemojte koristiti nepouzdane prečice. To vas može dovesti do blokiranih ili opasnih područja. •Ako ste u automobilu, ne voziti kroz poplavne vode ili podvožnjake. Voda može biti dublja nego što izgleda i Vaš automobil bi mogao zaglaviti ili biti odnet brzom vodom. •Izbegavajte prelazak mostova ako voda visoka i teče brzo. NAKON POPLAVA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course LLL 101 taught by Professor Na during the Spring '11 term at American International.

Page1 / 6

sigurnost_domacinstva - ovaj txt je podsetnik nekih opte...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online