sta_treba_znati_o_prevenciji_gripa

sta_treba_znati_o_prevenciji_gripa - ta treba znati o...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Šta treba znati o prevenciji gripa Grip je akutno infektivno respiratorno oboljenje izazvano virusima koji primarno i selektivno napadaju epitel respiratornih puteva. Virus gripa spada u grupu miksavirusa. Razlikujemo tri tipa virusa: A, B i C. Svi imaju slična biološka i patogena svojstva, ali se razlikuju po antigenoj strukturi. I antigena struktura pojedinih tipova virusa može vremenom da se menja. Ovo se naročito odnosi na tip A, koji je vrlo nepostojan te se menja u toku same epidemije. Poznata su 24 podtipa virusa A. Ne postoji unakrsni imunitet pa je moguće preboleti više puta grip u kratkim vremenskim razmacima. Grip izaziva masovna oboljenja i širi se neverovatnom brzinom pa prerasta u pandemije. Zbog masovnosti infekcije i brzine kojom seširi i dobija ime GRIP koje potiče od francuskog "agriper"što znači zgrabiti,ščepati. U našoj zemlji broj obolelih varira od 45-500.000 obolelih.Inkubacija je kratka 1-2 dana. Počinje naglo iz punog zdravlja sa drhtavicom i skokom temperature.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online