{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tropical_deaseses_tropske_bolesti

tropical_deaseses_tropske_bolesti - Ovaj text nije...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ovaj text nije medicinski vodič, sadrži korisne informacije za putnike na tropska odredišta i ostale kojih se tiču rizici od tropskih bolesti. --- Malaria(Malaria) izaziva parazit Plasmodium koji prenose ugrizima inficirani komarci. U ljudskom telu paraziti se umnožavaju u jetri i inficiraju ćelije krvi. Simptomi malarie su groznica, glavobolja i povraćanje i obično se pojavljuje između 10 i 15 dana posle ujeda komarca. Ako nije tretirana i lečena malaria može ugroziti organizam sprečavanjem dotoka krvi do vitalnih organa. U nekim delovima sveta paraziti su razvili otpornost na medikamente protiv malarie. Glavni načini intervencija u kontroli malarie uključuju pravovremen i efektan tretman sa (artemisinin-based) artemisinskim terapijskim kombinacijama; upotreba insekticidnih mreža i korišćenje insekticid sprejeva za zaštitu u prostorijama. Prevencija se postiže pomoću Profilaktičkih lekova: mefloquine, chloroquine, proguanil, plus-minus Fansidar za stanje u Srednjoj i Južnoj Americi. (proveriti lokalno otporne vrste Plasmodium). eng: Prophylactic medicines: mefloquine, chloroquine, proguanil, plus-minus Fansidar standby in Central and South Americas. (check locally for resistant strains of the plasmodium) Lečenje mefloquine, chloroquine, proguanil, kinin, Kinidin, artemisinin (qinghaosu) i derivati. eng: mefloquine, chloroquine, proguanil, quinine, quinidine, artemisinin (qinghaosu) and derivatives. --- Leishmaniasis Leishmaniasis je uzrokovan od parazitskih protozoa roda lišmenije. Ljudi mogu biti zaraženi putem ugriza phlebotomine peščanih muva, koje postoje u prašumskim područjima, pećinama, ili rupama malih glodara. Postoje četiri glavne vrste bolesti: * U kožnom obliku, formiranjem kožnih čireva obično na izloženim područjima, kao što su lice, ruke i noge. Obično se izleči u roku od nekoliko meseci, ostavljajući ožiljke. * Difuzni kožni leishmaniasis se distribuira i hroničnim kožnim lezijama(ozleda) kao kod lepromatous guba. Teško se leči. * U mucocutaneous oblicima, lezije(ozlede) mogu delimično ili potpuno uništiti sluznice nosa mucous membrane, usta i unutrašnjost grla i okolna tkiva. * Visceralni leishmaniasis, takođe poznat kao Kala Azar, odlikuje ga visoka temperatura, znatan gubitak težine, otekline slezine i jetre, anemija. Ako se ne leči, bolest može biti fatalna u roku od dve godine. Lečenje Za visceralni leishmaniasis (kala azar) i teške kožne i mucocutaneous leishmaniasis, intravenska doza natrij- stibogluconate (Pentostam) 20 mg / kg dnevno u periodu 30-40 dana obično dovodi do izlečenja. Za blage kožne leishmaniasis, dapsone 100 mg dva puta dnevno za 6 nedelja, ili ketokonazolom 600 mg dnevno 28 dana pokazalo je dobre rezultate. Treatment For visceral leishmaniasis (kala azar) and severe cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis, intravenous sodium stibogluconate (Pentostam) 20 mg/kg daily for 30-40 days is usually curative.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

tropical_deaseses_tropske_bolesti - Ovaj text nije...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online