elektronsko_poslovanje

elektronsko_poslovanje - 1. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U dananjem svetu poveane globalizacije trita i ekonomske regionalizacije, poslovanje ne moe biti uspeno bez upotrebe moderne informacione tehnologije. Umreavanje preduzea i javne administracije i razvoj Interneta (sl.1) doveli su do velikih promena u nainu i efikasnosti rada poslovnih sistema. Sl.1 Broj korisnika Interneta u svetu Omoguena je jednostavna i brza komunikacija, gotovo trenutno prenoenje velikih koliina podataka na velike udaljenosti, jednostavno objavljivanje i auriranje multimedijalnih dokumenata i njihova kontinuirana globalna dostupnost, digitalna isporuka dobara i usluga, direktno plaanje putem Interneta, stvaranje virtuelnih organizacija itd. Sve to predstavlja elemente novog oblika poslovanja, tzv. elektronskog poslovanja ( electronic business ). Elektronsko poslovanje je opti koncept koji obuhvata sve oblike poslovnih transakcija ili razmene informacija koje se izvode korienjem informacione i komunikacione tehnologije i to: izmeu preduzea, izmeu preduzea i njihovih kupaca, ili izmeu preduzea i javne administracije. Elektronsko poslovanje ukljuuje i elektronsko trgovanje dobrima i uslugama. Elektronsko poslovanje moe se posmatrati sa vie stanovita. Sa aspekta komunikacija elektronsko poslovanje je elektronska isporuka informacija, proizvoda i u usluga i elektronsko plaanje korienjem raunarskih i drugih komunikacijskih mrea. Sa poslovnog aspekta to je primena tehnologije u svrhu automatizacije poslovnih transakcija i poslovanja. Sa stanovita usluga to je alat koji omoguuje smanjenje trokova poslovanja uz istovremeno poveanje kvaliteta i brzine pruanja usluga. Elektronsko poslovanje ima korene u sedamdesetim godinama prolog veka, nastankom elektronskog prenosa gotovine ( EFT, Electronic Fund Transfer ) koji se odvija izmeu banaka putem sigurnih privatnih mrea. Osamdesetih godina razvijena su dva nova oblika elektronskog poslovanja:- elektronska razmena podataka ( Electronic Data Interchange - EDI ) i- elektronska pota. 2 Obe tehnologije su doprinele znatnom smanjenju koliine papira u upotrebi i poveanju automatizacije poslovanja. Elektronska razmena podataka (EDI) omoguila je preduzeima slanje i prijem poslovnih dokumenata u standardnom elektronskom obliku i to putem sigurnih privatnih mrea. Meutim, EDI je skupa tehnologija i nju uglavnom koriste velika preduzea. Mala i srednja preduzea su umesto privatnih mrea koristila on-line servise mrea sa dodatom vrednou ( Value Added Networks, VAN ), koje poseduju programe koji omoguavaju elektronsku razmenu podataka. Tokom devedesetih godina, pojavom World Wide Web-a u okviru Interneta, prvi put je omoguen jednostavan rad na mrei i jednostavno i jeftino objavljivanje i irenje informacija. Omogueni su raznovrsni oblici poslovanja, a samo poslovanje je postalo jeftinije, pa su i mala preduzea dobila mogunost korienja elektronskog poslovanja. Demokratizacija su i mala preduzea dobila mogunost korienja elektronskog poslovanja....
View Full Document

Page1 / 27

elektronsko_poslovanje - 1. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online