Logistika-u-medjunarodnom-marketingu

Logistika-u-medjunarodnom-marketingu - 21 4 15 1 2 60 20 20...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Увод Проблематика логистике "Логистика је процес којим се људски напор и одговарајући извори усмеравају ка циљу стратегије и подржавању трупа на бојишту." Логистика прекрива низ пословних активности усмерених на одвијање процеса физичких токова сировина и репроматеријала од изворишта до места прераде готових производа,као и токове готових производа до крајњих потрошача. У питању су, пре свега, активности транспорта, складиштења, држања залиха, манипулација са робом, паковања итд. Ове активности су неизбежан предуслов одвијанја дистрибутивних и производних процеса репродукције производа у робној привреди. У савременим условима, које карактеришу процеси глобализације светске привреде, брзог развоја и примене нових технологија и информатике, обим логистичких активности, које подржавају дистрибуцију огромног асортимана и количине производа на све веће удаљености, континуелно и динамично се повећава. Паралелно са тим нарастају привредни и пословни ресурси (материјално технички, финансиски, људски) ангажовани на обављању ових активности, као и трошкови обављања логистичких послова на микро и макро нивоу. Ти трошкови, почетком 21. века већ достижу ниво око 4 билиона долара односно око 15% сбетског бруто друштвеног производа. И у апсолутном и у релативном смислу логистика данас представља изузетно значајан део свеукупног светског бизниса. (табеле 1, 2) Ефективност и ефикасност обављања логистичких активности битно опредељује конкурентност и профитабилност пословања свих привредних субјеката, посебно произвођача и дистрибутера производа. Ефикасност и ефективност се не могу обезбедити без великих напора
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 35

Logistika-u-medjunarodnom-marketingu - 21 4 15 1 2 60 20 20...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online