Medjunarodna trgovina - Svetska Trgovinska Organizacija

Medjunarodna trgovina - Svetska Trgovinska Organizacija -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - .- . Me ÿ unarodna trgovina-Svetska trgovinska organizacija 2 1. SVETSKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA Me ÿ unarodne finansijske institucije osnivaju se me ÿ udržavnim ugovorom ili sporazumom ve ü eg ili manjeg broja suverenih zemalja u cilju rešavanja razvojnih, stabilizacionih, finansijskih, monetarnih i drugih sli þ nih problema zemalja þ lanica. Od 1945. godine do danas u svetu su osnovane brojne finansijske institucije i to: a) Monetarne institucije me ÿ u kojima su najvažnije: 1) me ÿ unarodni monetarni fond (MMF) 2) evropski monetarni sporazum (EMS) 3) klirinške organizacije 4) monetarni fondovi 5) monetarne unije b) Kreditne institucije u okviru kojih su najvažnije: 1) me ÿ unarodna banka za obnovu i razvoj 2) me ÿ unarodna finansijska korporacija 3) me ÿ unarodno udruženje za razvoj 4) multilateralna agencija za garantovanje investicija 5) me ÿ unarodna investiciona banka 6) Evropska investiciona banka 7) Evropska banka za obnovu i razvoj 8) Afri þ ka banka za razvoj 9) Azijska banka za razvoj 10) Arapske kreditne institucije Svetska privreda je i dalje opterecena problemima kao š to su:- nedovoljan rast proizvodnje i medjunarodne trgovine- izrazita recesija koja je uslovila porast nezaposlenosti kako u razvijenim tako još više u zemljama u razvoju- spor rast svetske trgovine i sve oš trije barijere protekcionizma- kriza dugova zemalja u razvoju- dominacija fluktuiraju ü ih kurseva i relativno visokih kamatnih stopa 1.2. ME Ĉ UNARODNI MONETARNI FOND (MMF) Kona þ ni pregovori su se odigrali u Bretton Woods-u u državi New Hampshire jula 1944.godine. Ovo mesto dalo je ime MMF-u i Svetskoj Banci koja je tako ÿ e tamo stvorena.Zajedno oni þ ine Bretonvudske institucije. U pregovorima su Xþ estvovale delegacije 45 zemalja uklju þ uju ü i i Sovjetski Savez koji se može smatrati jednim od 1.1. STRUKTURA ME Ĉ UNARODNIH I REGIONALNIH 3 osniva þ a. MMF je po þ eo sa radom maja 1946.godine.sa 39 zemalja þ lanica sa sediš tem u Washingtonu, SAD. Sovjetski Savez koji na kraju nije mogao da se uklopi u obaveze koje je zahtevalo þ lanstvo Fonda nije više bio þ lan. MMF prvenstveno je vodio Odbor guvernera, po jedan iz svake zemlje þ lanice od kojih je svaki imao zamenika. Jedanput godišnje guverneri se sastaju na godišnjem sastanku koji se održava zajedno sa Svetskom bankom. Odluke se donose glasanjem u kome svaka zemlja þ lanica ima mali broj osnovnih glasova koji množ i sa veli þ inom kvote. Kreditna Sredstva Fonda formiraju se na osnovu uplata odre ÿ enih kvota zemalja þ lanica i to: 25% kvote u zlatu, a 75% u nacionalnoj valuti. Finansijska pomo ü Fonda sastoji se u mogu ü nosti zemalja þ lanica, koje se na ÿ u u privremenim bilansno-platnim teško ü ama, da “vuku” kod Fonda strane valute ,tj. da za svoju valutu kupe od fonda potreban iznos valuta drugih zemalja. Zaduženja po ovom osnovu moraju biti kratkoro þ na.da bi se pojednostavila procedura oko kupovine valute predvina....
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course LLL 102 taught by Professor Na during the Spring '11 term at American International.

Page1 / 17

Medjunarodna trgovina - Svetska Trgovinska Organizacija -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online