Medjunarodna trgovina - Svetska Trgovinska Organizacija

Medjunarodna trgovina - Svetska Trgovinska Organizacija - -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - .- . Me unarodna trgovina-Svetska trgovinska organizacija 2 1. SVETSKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA Me unarodne finansijske institucije osnivaju se me udravnim ugovorom ili sporazumom ve eg ili manjeg broja suverenih zemalja u cilju reavanja razvojnih, stabilizacionih, finansijskih, monetarnih i drugih sli nih problema zemalja lanica. Od 1945. godine do danas u svetu su osnovane brojne finansijske institucije i to: a) Monetarne institucije me u kojima su najvanije: 1) me unarodni monetarni fond (MMF) 2) evropski monetarni sporazum (EMS) 3) klirinke organizacije 4) monetarni fondovi 5) monetarne unije b) Kreditne institucije u okviru kojih su najvanije: 1) me unarodna banka za obnovu i razvoj 2) me unarodna finansijska korporacija 3) me unarodno udruenje za razvoj 4) multilateralna agencija za garantovanje investicija 5) me unarodna investiciona banka 6) Evropska investiciona banka 7) Evropska banka za obnovu i razvoj 8) Afri ka banka za razvoj 9) Azijska banka za razvoj 10) Arapske kreditne institucije Svetska privreda je i dalje opterecena problemima kao to su:- nedovoljan rast proizvodnje i medjunarodne trgovine- izrazita recesija koja je uslovila porast nezaposlenosti kako u razvijenim tako jo vie u zemljama u razvoju- spor rast svetske trgovine i sve o trije barijere protekcionizma- kriza dugova zemalja u razvoju- dominacija fluktuiraju ih kurseva i relativno visokih kamatnih stopa 1.2. ME UNARODNI MONETARNI FOND (MMF) Kona ni pregovori su se odigrali u Bretton Woods-u u dravi New Hampshire jula 1944.godine. Ovo mesto dalo je ime MMF-u i Svetskoj Banci koja je tako e tamo stvorena.Zajedno oni ine Bretonvudske institucije. U pregovorima su X estvovale delegacije 45 zemalja uklju uju i i Sovjetski Savez koji se moe smatrati jednim od 1.1. STRUKTURA ME UNARODNIH I REGIONALNIH 3 osniva a. MMF je po eo sa radom maja 1946.godine.sa 39 zemalja lanica sa sedi tem u Washingtonu, SAD. Sovjetski Savez koji na kraju nije mogao da se uklopi u obaveze koje je zahtevalo lanstvo Fonda nije vie bio lan. MMF prvenstveno je vodio Odbor guvernera, po jedan iz svake zemlje lanice od kojih je svaki imao zamenika. Jedanput godinje guverneri se sastaju na godinjem sastanku koji se odrava zajedno sa Svetskom bankom. Odluke se donose glasanjem u kome svaka zemlja lanica ima mali broj osnovnih glasova koji mno i sa veli inom kvote. Kreditna Sredstva Fonda formiraju se na osnovu uplata odre enih kvota zemalja lanica i to: 25% kvote u zlatu, a 75% u nacionalnoj valuti. Finansijska pomo Fonda sastoji se u mogu nosti zemalja lanica, koje se na u u privremenim bilansno-platnim teko ama, da vuku kod Fonda strane valute ,tj. da za svoju valutu kupe od fonda potreban iznos valuta drugih zemalja. Zaduenja po ovom osnovu moraju biti kratkoro na.da bi se pojednostavila procedura oko kupovine valute predvina....
View Full Document

Page1 / 17

Medjunarodna trgovina - Svetska Trgovinska Organizacija - -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online