{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Menadzment-informacionih-sistema

Menadzment-informacionih-sistema - Menadzment informacionih...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.PRISTUP DEFINISANJU IS Postoje razliciti pristupi pri definisanju informacionih sistema: Robert T. definise IS kao odredjeni skup metoda,postupaka,resursa oblikovanih tako da se potpomogne postizanje nikih ciljeva. Brush I Strater , definisu IS kroz cetri komponenete I to : 1) operacije obrade podataka; 2) metode obrade podataka, racunar,odnosno tehnologija; 3) sistemska analiza I 4) tehnika modeliranja; Alex N. smatra da je IS sveukupnost svih inoformacionih procesa u preduzecu. Grupa autora smatra da je IS skup ljudi I opremem koji po odredjenoj organizaciji I metodama obavljaju prikupljanje, prenos,obrada,cuvanje I dostavljanje podataka I informacija na koriscenje. Seres S . za IS kaze da je to sistem koji je u mogucnosti da saopsti informaciju.U knjizi “Organizacija IS” – IS se definise kao sistem koji obezbedjuje neke informacije o tom sistemu. B.Orlovic pod IS podrazumeva sistem koji funkcionise po principu povratne sprege, omogucava da se sistemom upravlja ne samo pomocu ocekivanog,nego I na osnovu njegovog stvarnog ponasanja. Is je kompleksan sistem I predstavlja osnovu za svesno delovanje coveka u proizvodnim I drugim procesima.On se sastoji iz niza nadredjenih I podredjenih informacionih sistema tj. elemenata, I ne moze imati striktno I odredjeno definisano ponasanje. IS je otvoren sistem I ne moze se poistovetiti sa racunarom tj. automatskom obradom podataka. IS obuhvata sve informacione delatnosti I koristi raznovrsne matematicke I druge metode. IS se sastoji iz tri medjusobno povezana dela : 1) Informacija, tj. informacione baze; 2) kvantitativnih drugih metoda, modela, tehnika koji se koriste pri komunikaciji; 3) tehnickih I drugih sredstava za prikupljanje, obradu, prenosenje I sintezu informacija. 2.OSNOVNE FUNKCIJE I AKTIVNOSTI Postoje dve osnovne funkcije IS , a to su: funkcija informisanja I funkcija dokumentacije. Funkcija informisanja – ostvaruje se sa svrhom da se korisnicima obezbede adekvatne informacije za potrebe rukovodjenja I upravljanja.Ona je glavni razlog postojanja IS u samom sistemu.Funkcija informisanja treba da obezbedi najvisi stepen informisanja pri odlucivanju I upravljanju. Funkcija dokumentacije – sluzi radi obezbedjivanja dokumentacije radi ostvarivanja komunikacionih veza izmedju raznih podsisitema I okruzenja.Ovo je posebno vazno kod racunarskih sistema kod kojih se automatizovano obavlja kontiranje I knjizenje poslovnih dogadjaja. Proces promene podataka u informacije, zasnovan je na sledecim aktivnostima : 1)Prikupljanje – kojim se definisu potrebni podaci, identifikuju izvori I nacini prikupljanja podataka. 2) Organizovanje kojim se uredjuju, predstavljaju I formatizuju podaci za koriscenje u ostalim procesima informisanja. 3)Analiza – kojom se vrsi tumacenje podataka I njihova transformacija u informacije; 4) Cuvanje – kojom se vrsi njihovo skladistenje primenom uredjaja za cuvanje podataka, kao sto su magnetni diskovi,trake, opticki diskovi itd. 5)Obrada kojom se vrsi obrada u mikroprocesoru; 6)Primanje I prenosenje
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 36

Menadzment-informacionih-sistema - Menadzment informacionih...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online