{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Penzioni-fondovi - 1 УВОД Бр развој...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. УВОД Брз развој тржишта капитала у развијеним тржишним економијама у новијем периоду значајно је условљен појавом и развојем нових типова финансијских посредника,пре свега пензијских фондова и инвестиционих компанија у групацији институционалних инвеститора на финансијском тржишту.Снажан раст капитала ових финансијских институција резултат је промене преференце грађана када је у питању улагање њихове финансијске штедње и резултирао је значајним позитивним ефектима на развој привреде и финансијског система.Ефекти развоја поменутих финансијских институција се огледају у порасту броја алтернатива за мобилизацију и профитоносан пласман слободних новчаних средстава,развоја тржишта хартија од вредности и пораста конкуренције међу финансијским институцијама,што је бодило смањењу трошкова и повећању ефикасности процеса финансијског посредовања. Проучавање финансијског система развијенијих тржишних економија и његових институционалних карактеристика нарочито је индикативно за оне земље које се налазе у процесу преласка на тржишну економију.Са претходним испуњењем одређених институционалних предуслова и стварањем погодног амбијента за инвестирање на финансијском тржишту,за очекивати је да ће се процеси интернационализације промена у финансијском понашанју становништва и развоја нових типова финансијских институција проширити и на нашу земљу. Финансијски системи развијених тржишних економија попримили су такве институционалне димензије које карактерише постојање богате структуре финансијских посредника,који обезбеђују ефикасну дистрибуцију финансијских ресурса и глобалне имовине друштва,и доприносе како поспешивању раста...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 71

Penzioni-fondovi - 1 УВОД Бр развој...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online