{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Pripremna-pitanja-preduzetnika

Pripremna-pitanja-preduzetnika - YZadatak testa je priprema...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 re č enice. Trudite se da budete kratki i jasni. Opciono, po želji mogu se dati duži odgovori ali se to posebno ne vrednuje . Obavezna tabela Prezime Ime Broj indeksa Mesto (NS/SU) Usmerenje Potražite i finansirajte savetovanje! Proverite: Jeste li tip preduzetnika? Ispitajte tržište! Optimirajte Vašu poslovnu ideju! Prona đ ite onda pravi put do samostalnosti! Obra č unajte Vašu zaradu! Izra č unajte neophodni po č etni kapital! Ispitajte sve mogu ć nosti finansiranja! Birajte pravu pravnu formu! Obavite sve potrebne formalnosti! Pobrinite se za poresku upravu! Mislite na Vašu sigurnost! Tabela 1 Neobavezna tabela Proverite vaše kvalifikacije i iskustvo! Odgovara li vaša kvalifikacija (prakti č no iskustvo) branši u kojoj se želite osamostaliti? Da, u svakom slu č aju 2 poena Samo delimi č no 1 poen Ne 0 poena Da li ste mogli u svom dosadašnjem radu ste ć i iskustva rukovo đ enja, npr. da li ste trebali organizovati i kontrolisati rad saradnika? Da, višegodišnje iskustvo 2 poena Najviše dvogodišnje iskustvo rukovo đ enja 1 poen Bez iskustva u rukovo đ enju 0 poena Da li posedujete dobru osnovu "preduzetni č kog obrazovanja" ili odgovaraju ć e iskustvo upravljanja preduze ć em? Da, obimne kvalifikacije 2 poena Da, ja sam dovoljno kvalifikovan-a 1 poen Nikakve takve kvalifikacije ili iskustva 0 poena U kojem obimu ste mogli do sada ste ć i preduzetni č ka iskustva? Višegodišnja iskustva 2 poena Do dvogodišnje iskustvo 1 poen YZadatak testa je priprema za ulazak u poslovne izazove, potrebno je proceniti sebe. Popuniti pitanja iz tabela, obavezna polja (po 5 poena) odnosno po želji i drugi neobavezni delovi (za 6, ... 10 poena). Za svako polje odnosno liniju daje se kratak odgovor sa 1,1-3 Preuzmite odgovornost i popunjavajte tabele.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Nikakva ili neznatna iskustva 0 poena Jeste li spremni da u prvim godinama radite najmanje 60 i više sati sedmi č no? Da, u svakom slu č aju 2 poena Sa nekim ograni č enjima 1 poen Ne, ni u kom slu č aju 0 poena Je li Vaša porodica spremna da Vam pruži potrebnu podršku? Da, u svakom slu č aju 2 poena Da, eventualno 1 poen Ne, zapravo ne 0 poena Da li ć ete rizikovati da u to vrijeme ne dobijate redovne i stabilne prihode? Da, u svakom slu č aju 2 poena Da, eventualno 1 poen Ne, jako nerado 0 poena Da li ste u poslednje tri godine bili stalno telesno u kondiciji i radno sposobni? Prakti č no, nikako nisam bio/la bolestan-na 2 poena Samo sam ponekad bio/la bolestan-na 1 poen Bio/la sam č ć e/duže vrijeme bolestan-na 0 poena Da li izdržavate stresne situacije č ak i ako traju duže, tj. ne uzmaknete u ovim situacijama nego krenete sa neophodnim rešenjima problema? Pretežno da 2 poena Prije da 1 poen Tek uslovno 0 poena Da li ste se do sada ve ć navikli, da sami sebi postavite ciljeve i da ih bez pritisaka preko pretpostavljenih samostalno sledite?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.