Dars-Tajrobe1-1 - Î ° v ¾´ ²p ¦ º ¦ ©¦ zZs À¦...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Î ° v ¾´] ²p« ¦ º] ¦ ©¦ zZs À¦ z¿ ¦ Ä° º¸°k ~ÀW ° ²À« ¦ Ä v°o ¦ vÀ°o º§ ¶] ¾·Z  À Z³ ¦® r¿ ° Zc ¾¬¬°« ¦ ²À] ¶¯Zk º b ¦ º p¯ [Zd§ ²¿ ¦ ¼ º¤o ¶°· ²À«z] À¦ z¿ ¦ ¾·Z  r¿ ° Zc © Z¤À¤pc  © Z«Z¯ ²°l³ ¦ ¾¯ È ¦ [ Ȥ³ ¦ ©¦° Zd³ ¦ Z# ÎÐÕÍ ° º¿z¸ ¾Â¦ Z# ÖÎ ÓÐÍ ÖÐÑÏ Î ¦]Z ISBN: 91-630-9342-1 \«Z¯ bz¸ Ô ° Zd .À © Z¤À¤pc  © Z«Z¯ ²°l³ ¦ ~ÀZc  ¾·Z  r¿ ° Zc µ ° Z] °® ÎÍ À¦ z¿ ¦ ¾·Z  r¿ ° Zc ° v ¾´] ²p« ¦ º] ¦ ©¦ zZs ÐÐ º.d - ¶¯v¤¯ ÐÒ ¾§ ® º§ À¦°Â® ÑÒ À ZdzÀ] ®  À Zd] ® °® ªÀpc µ °Â® ÒÔ µZ.³ ¦® ° º¨´§ °® b§z ÒÔ À Z¨d°o ± [|o ¶] ª¿Z°c Ï ÓÎ ¿Â® ¾¬¯ ¶¸^k °® ¾ZÀ bÀ«Z ÕÐ ÎÐÑÏ ®¦® zs ÎÒ À Z¿zk ÕÔ © ZÀ¸« ¦ µv¨³ ¦® °® ªÀpc ÕÕ ¾Z°dk ¦ © Z¤À¤pc ¶º¯ °® bÀ«Z ÖÒ «¦Â®±¦ ÎÍÍ À¦ v³ ± ©¦ zZs ÎÍÒ Z °¦ °® ¿ º ¾¬¯ ¶¸^k µz.´§ ÎÍÖ À Z¿ºl³ ¦® À ºÀ ¦° v ´§ ÎÎÍ ¿ º ¾¬¯ ¶¸^k °® [Z³ ¦ ÎÎÏ Z °¦ °® ¾c ¦° Zd³ ¦ Â Ä z¨ Ä Z· bÀ«Z ÎÎÖ ¾d¿z ¾¬ zd§ ® Z] º.d -  °¦ v¿ ® ÎÐÍ zc ° Z ¶dÀ°§ °® bÀ«Z ÎÐÑ ¾´À°s Ä Z£ ¡ Z] °¦ v¿ ®  l³ ¶] z  ÎÐÓ ¾´À°s Ä Z£ ¡ Z] °¦ v¿ ®  l³ ¶] ¿Â® z  ÎÐÕ l³ °® ¾´À°s Ä Z£ ¡ ¶^oZ¯ ²À« ¦ ÎÑÒ ¾d¨¬°¯  ¾d« ® ° º¯ ¦ °® À ºÀ³Zo ° ¶¬s ¦ v¯ ¿ v ÎÑÔ ¾Z ¦ À º³Z£ ~¿º³ À ²¿  vc ÎÒÍ ° ZÀdt] ° º ·Z Ä z¿ ±Â bt³ À Z¿zk ÎÒÕ ~¿ ° Z ¶] ¾´À°s Ä Z£ ¡ ®Â°Â ÎÓÏ ~¿ ° Z °® ¾´À°s Ä Z£ ¡ ¾ZÀ Ä z³ ¾¬§ ¶ ºs ÎÓÓ Ä®¦±¡ À ZÀ] ¿ È ¦ ÎÓÖ À¦ z¿ ¦ ¶] ®Â°Â ÎÕÐ [ Ȥ³ ¦ Ħ° º °® b¿º ÎÖÏ Z¨¿z¯ ¡ µ ° Z] °® ¾´À°s Ä Z£ ¡ µZ-v¿ ® ÎÖÓ [ Ȥ³ ¦ Ä Z· ® Z¸³ ¾·v³Z¯ ± Z  b£º¯ b« ® ÎÖÔ À Z-z^s ~¬l¯ °® ¶À¤ b¿ Ç Â \¿ºc ÏÍÕ À¦ z¿ ¦ °® Ä° º¸°k ~ÀW ° ²À« ¦ © Z]Ztd³ ¦ ÏÎÎ ¾¯ È ¦ Ä° º¸°k [|o ªÀ¨c ÏÎÑ [ Ȥ³ ¦ Ħ° º °® ¦°±Â [Ztd³ ¦ ÏÎÒ ¾d« ® µZ.d ® ¶] À ºÀ³Zo ° ®Â°Â ÏÎÔ Ä zÀ.³Z-  z- ¶¬X¯ °® ¾´À°s Ä Z£ ¡ ° º³Z¯ ÏÏÍ vpd¯ ª¬¯ À Z¯ ± Z bÀ´¯ ¦ Ħ° º °® b§z ¿ v ÏÏÏ ¾¿ ¦°¦® ©°¦±Â °® bÀ«Z ÏÏÓ ¿ È ¦ ±¦ bW ¦ z£ ® ÏÐÍ À¦ z¿ ¦ °® Ä° º¸°k ~ÀW ° ²À« ¦ © Z]Ztd³ ¦ °® À Z³ ± b§z ÏÐÒ À Zd ® z§ ¶¬X¯  ¾´À°s Ä Z£ ¡ ÏÑÐ Z¸³ ¦ v³ ± °® ¶l´¨ ÏÑÓ Ä° º¸°k bZ¿ ° ® |¯Z³ ÏÒÎ À¦ z¿ ¦ °® Ä° º¸°k ~ÀW ° ²À« ¦ © Z]Ztd³ ¦  ¾´À°s ÏÒÓ Ä° º¸°k bZ¿ ° ®¨o xÀ ´c ¶¯Z³z] ° º³Z ÏÒÔ Z¸³ ¦ v³ ± °® ¶l´¨ ªp¯ Ð ÏÓÍ ¾¬¬°« ¦ ²À] º  À Z¯ ± Z µv´¿Z°³ ¶] Z· ¶l´¨ ±¦ ~¨ ÑÍÍ ª¿ºpc ÏÓÎ À¦...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

Dars-Tajrobe1-1 - Î ° v ¾´ ²p ¦ º ¦ ©¦ zZs À¦...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online