5 - Тенден��&Ntil

5 - Тенден��&Ntil - *231*231...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тенденції розвитку сім'ї Гурко Т. *231 узагальнює тенденції розвитку сім'ї, що проявляються в зниженні народжуваності, зменшенні кількості дітей, збільшенні розлучень та кількості неповних сімей. Відбувається розмивання поведінкових норм у сфері сім'ї та шлюбу та уявлень індивідів щодо змісту сімейних ролей. Розповсюдження цінностей індивідуалізму, раціоналізм у відносинах сприяли розпаду родинних зв' язків та пануванню нуклеарної сім' ї на Заході. *231: {[1]Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социологические исследования. - 1995 - № 10. - С. 95-99.} Останніми десятиліттями чітко простежується розмежування батьківства та сім'ї (шлюбу). Це проявляється в поширенні неповних сімей (передусім, лише з матір'ю). Збільшується також частка сімей, які взагалі не планують мати дітей. Зростає кількість дітей, що народилися в позашлюбних відносинах і одночасно зростає кількість незареєстрованих шлюбів, що свідчить, за словами Гурко Т., про тенденцію розділення інститутів сім'ї та шлюбу. Ця тенденція вже давно проявляється на Заході. Гурко Т. вказує на зростання значення інституту шлюбу в сучасних умовах у Росії через потребу регулювання відносин власності, що стає однією з причин зниження шлюбності завдяки більш раціональним орієнтаціям молоді *232 . *232: {Там само. } Сім'я як соціальний інститут залишатися найважливішим агентом первинної соціалізації *233 , але втрачає колишню патріархальну авторитарність. Відбувається "відділення родини від "важливих" процесів у соціальному житті: зростання соціальної мобільності та часта зміна соціального оточення нерідко на значно відмінне від батьківського ("випереджальна соціалізація" за Бергер П., Бергер Б.), підсилює відчуження індивіда від батьківського покоління.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

5 - Тенден��&Ntil - *231*231...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online