3.1 - Ñ�Ñ�Ñ�оÑ�Ñ�Ñ� Ñ�Ñ�Ð&fr

3.1 - �����...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Історія соціології сім'ї Соціологія сім'ї як спеціальна область соціологічного знання бере свій початок у масштабних емпіричних дослідженнях Рілза і Ле Пле [2] . У середині XIX століття вони незалежно один від одного роблять спробу вивчити вплив таких соціальних факторів, як структура сім'ї, економічні відносини в сім'ї, релігія в сім'ї та інші. З тих пір проблеми сім'ї та сімейно-шлюбних відносин постійно перебувають у центрі уваги соціології, оскільки родина являє собою унікальне утворення: мала група та соціальний інститут одночасно [2] . У
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/16/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Joephilips during the Spring '12 term at Black Hawk.

Ask a homework question - tutors are online