{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.2 - ��м� �а �ип

2.2 - ��м� �а �ип -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Сім'я або родина — соціальна група , яка складається з чоловіка та жінки , які зазвичай перебувають у шлюбі , їхніх дітей (власних або прийомних ) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям , кровних родичів , і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей. Типи сім'ї • нуклеарна (від лат. nucleus ядро) — вперше така назва вжита в 1949 американським соціологом Джорджом Мердоком ; це сімейна група, що характеризується незалежністю (відокремлена від близьких та сусідів), нечисельністю (батьки та 1 чи 2 дітей) та...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online