{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 - Шл�б пон�&

2.1 - Шл�б пон�& - [1

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Шлюб Шлюб (від слов'янського «слюб» — з'єднання по любові) [1] — історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою , яка визначає їхні права і обов'язки одного щодо одного й щодо дітей . Шлюб тісно пов'язаний з сім'єю . Шлюб, — сімейний союз одного чоловіка й однієї жінки ( моногамний ), або полігамний , який має два види: союз одного чоловіка і двох або декількох жінок ( полігінний ), однієї жінки і двох чи декількох чоловіків ( поліандричний ), закріплений законом або культурними традиціями . В українській мові жінку в шлюбі з чоловіком називають одруженою або дружиною цього чоловіка. В Україні, як і багатьох інших країнах, існує традиція зміни прізвища . Здебільшого дружина приймає прізвище свого чоловіка, в окремих випадках чоловік може взяти собі прізвище дружини. Іноді утворюються подвійні прізвища. Існують поняття
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2.1 - Шл�б пон�& - [1

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online