{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1 Ñ�Ñ�Ñ�нÑ�Ñ�Ñ�Ñ� оÐ&pl

1 Ñ�Ñ�Ñ�нÑ�Ñ�Ñ�Ñ� оÐ&pl -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Лекція 17. Соціологія сім'ї Що є предметом соціології сім'ї Які поняття входять до категоріального апарату галузі У чому виявляються характерні риси історичних типів сім'ї 17.1. Сутність, об'єкт та предмет соціології сім'ї Сім'я — це один із найдавніших соціальних інститутів. Виникла сім'я в первісному суспільстві значно раніше класів, націй, держав. В усі часи сім'я була і залишається найважливішим соціальним інститутом суспільства. Зміни, які відбуваються в сім'ї, змінюють її роль у суспільстві, впливають на його стан і розвиток. Тому кожне суспільство зацікавлене у стійкій, духовно і морально здоровій сім'ї. Взаємовідносини сім'ї із суспільством вивчає спеціальна соціологічна теорія соціологія сім'ї. Соціологія сім'ї — галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах. Об'єктом галузі є сім'я як соціальний інститут та мала соціальна група, а предметом — закономірності функціонування сімейно-шлюбних стосунків у соціальній системі.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1 Ñ�Ñ�Ñ�нÑ�Ñ�Ñ�Ñ� оÐ&pl -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online