{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chapter2 - Ò iÚe Ö× iØÝÓ fÓÙ ×ØÓÒD eÔ a...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ò iÚe Ö× iØÝÓ fÓÙ ×ØÓÒD eÔ a ÖØÑ eÒ ØÓ fa Øh eÑ a Ø i× ÙÑ e Ö ia ÐA Ò a ÐÝ × i×F a ÐÐ5 h aÔ Øe ÖE ÖÖÓ ÖA Ò a ÐÝ × i× F ÐÓa Ø iÒ gÔ Ó iÒ Øa Ö iØhÑ e Ø i× D e¬Ò iØ iÓÒÓ ÖÑ a ÐiÞed ÖeÔ Öe ×eÒ Øa Ø iÓÒ iÒ- Óa Ø iÒ gÔ Ó iÒ Øa Ö iØhÑ e Ø i× h e Ò Ó ÖÑ a ÐiÞed- Óa Ø iÒ gÔ Ó iÒ ØÖeÔ Öe ×eÒ Øa Ø iÓÒ Ó faÒÙÑ b e Ö Ü Ó fÖea ÐØÝÔ eÛ iØh¬ gÙ Öe ×aÒd b a × i× B Ð ; B ; i×g iÚ eÒbÝ Ü = aB E h e Ñ aÒ Ø i××a a aÒd Øh e eÜÔ ÓÒ eÒ Ø E a ÖeÓ fØh e fÓ ÖÑ a = Ú X = aB a 6 = Ó Öa = ; ; E = Ú E X = e B Û iØh ; Ð h e×ÝÑ b Ó Ð× Ú f ; g aÒd Ú E f ; g a Öea ÐÐed Øh e × igÒ Ó fØh eÑ aÒ Ø i××a aÒd Øh eeÜÔ ÓÒ eÒ Ø a f ;;:::; B g ; ; a ÖeØh e ¬ gÙ Öe ×Ó fØh eÑ aÒ Ø i××a aÒd e f ;;:::; B g ; ; Øh e ¬ gÙ Öe ×Ó fØh eeÜÔ ÓÒ eÒ Ø h eÒÙÑ b e Ö Ð i×Öe fe ÖÖed ØÓ a ×Øh e ÐeÒ g ØhÓ fØh eÑ aÒ Ø i××a Ò iÚe Ö× iØÝÓ fÓÙ ×ØÓÒD eÔ a ÖØÑ eÒ ØÓ fa Øh eÑ a Ø i× ÙÑ e Ö ia ÐA Ò a ÐÝ × i×F a ÐÐ5 D e¬Ò iØ iÓÒC Ód ed fÓ ÖÑ h e Ód ed fÓ ÖÑ Ó faÒÙÑ b e Ö iÒÒ Ó ÖÑ a ÐiÞed- Óa Ø iÒ gÔ Ó iÒ ØÖeÔ Öe ×eÒ Øa Ø iÓÒ i×g iÚ eÒbÝ Ú aa ¡¡¡ a Ú E ee ¡¡¡ e | ßÞ } Ñ aÒ Ø i××a | ßÞ } eÜÔ ÓÒ eÒ Ø D e¬Ò iØ iÓÒah iÒ eÒÙÑ b e Ö× h e×e ØÓ fa ÐÐÒ Ó ÖÑ a ÐiÞed- Óa Ø iÒ gÔ Ó iÒ ØÒÙÑ b e Ö× iÒÓd ed fÓ ÖÑ i×a ÐÐed Øh e ×e ØÓ fÑ ah iÒ e ÒÙÑ b e Ö× aÒdÛ iÐÐb ed eÒ Ó ØedbÝ B ;; eÑÑ aÖÓÔ e ÖØ ie ×Ó fØh e×e ØÓ fÑ ah iÒ eÒÙÑ b e Ö× D ie×e ØÓ fÑ ah iÒ eÒÙÑ b e Ö× B ;; i× ¬Ò iØe Û iØh a Öd B ;; = B B | ßÞ } Ñ aÒ Ø i××a × B | ßÞ } eÜÔ ÓÒ eÒ Ø× |ßÞ} Þe ÖÓ : h e×e Ø B ;; ÓÒ Øa iÒ ×a ×Ñ a ÐÐe ×ØÔ Ó × iØ iÚ ee ÐeÑ eÒ Ø Ü Ñ iÒ aÒda Ða Öge ×ØÔ Ó × iØ iÚ ee ÐeÑ eÒ Ø Ü Ñ aÜ : e ØØ iÒ g E Ñ aÜ = E Ñ iÒ = = B B = B Û eh aÚ e Ü Ñ iÒ = B B E Ñ iÒ = B E Ñ iÒ ; Ü Ñ aÜ = X = B B B E Ñ aÜ = B E Ñ aÜ B E Ñ aÜ : Ò iÚe Ö× iØÝÓ fÓÙ ×ØÓÒD eÔ a ÖØÑ eÒ ØÓ fa Øh eÑ a Ø i× ÙÑ e Ö ia ÐA Ò a ÐÝ × i×F a ÐÐ5 E ÜaÑ Ô Ðe4eÔ Öe ×eÒ Øa Ø iÓÒÓ fÒÙÑ b e Ö×Ó fØÝÔ eEA eÔ Öe ×eÒ Øa Ø iÓÒ iÒ Øh e dÙ a Ð×Ý ×ØeÑ ie B = i 4B Ý Øe × =B iØ× ×ØÓ Öage : B Ý Øe fÓ ÖÚ ; Ú E aÒd Øh e¬ gÙ Öe ×Ó fØh eeÜÔ ÓÒ eÒ Ø B Ý Øe × fÓ ÖØh eÑ aÒ Ø i××a ii Ó Øa ÐÒÙÑ b e ÖÓ f¬ gÙ Öe × Ñ aÒ Ø i××a = 4 ; 4 = ~ = µ ~ = 4 ÐÓg : = 7 : Ó ÖÖe ×Ô ÓÒd ×ØÓaÑ aÒ Ø i××aÛ iØh7¬ gÙ Öe × iÒ Øh ed e iÑ a Ð×Ý ×ØeÑ iii E ÜÔ ÓÒ eÒ Ø B iØ× fÓ ÖØh e× igÒ = µ = 6 = µ E Ñ aÜ = 5 È = = 6 ØaÒd a Öd iÞa Ø iÓÒ EEE B = iÒ g ÐeÔ Öe i× iÓÒ B iØ× : =...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 53

Chapter2 - Ò iÚe Ö× iØÝÓ fÓÙ ×ØÓÒD eÔ a...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online