{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hw8 - @‘dewz,t(7 v ’23 £9{twig A I x egg...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: @‘dewz ,t. (7 v ’23} £9} {twig A I x . egg is“ {T/‘W‘hfly \ A \ ‘ \ V “3,; {x‘éiykwm (Veg-JRVA Ck§<f§ /\ X {5;} AA yoke fl .1 1‘ MC {Mix-wk ‘9" ch34; (m Km; #09 :33 F, 7min mazqu @, mam-J w «Wt. 126:); A Goa/(‘7’ W C: WW UM " . A m,‘ ‘ A ‘ \ \ u " V Y" ‘h’"&z\%\£\,Mmé:[ V09 :4 b3; (CVIM‘LXVARMK l {C’C‘Z'ikai {L {MA > Mbmfi“ f‘c>‘j}?.,’f‘i‘a/\cx\ (Q; 34‘; 3 (9 “be”? all ghee“ flew/“If; Ch?!“ * ~ . (T: (Aunts New M“; $ é} (“I K‘Qi) ‘53: Kfcfgx (krdjukfiimk (Ti/WA if: a; Wm Mr 2» vw‘kfim’Wf % <9, '2; W in? Z cfiwjy “my” [Li /\ l A v » A A A ’R a“ £1 2:“ gag, ‘”‘§¢$z <53 : (.613‘ my” 3‘ W b , A f. .‘ h “A ’3 M A” A : __( Vin W ()3 'f'”(-(¥) <11, M E)!” I (“biffig’ A3 ‘A A x. a. (W V y Y, r: o ‘33 "I: 5“; ‘79.}; “' ‘ 3031‘ “19113 “j; (){uki “A56”; ,WMWW ' ‘ {£5 ‘34; a“; Q “‘3 <1) l (‘3 3‘6 #3 "5 G (3 'x ,vgg, a gig, C; E, ,6, my (on Film Dex”? 315M? 2‘- ‘éjafkdayl 963?": mm‘ «a, W a “if ” 3 /‘ W. ’C‘: (tfix‘h Q r “A M L ~44.» K fififvvefi ! MK V X “a; “(3 m: J; 3 iéchh‘nj) ‘4 g ’2, Gr ’{l‘flLLM/lifckfi Coa’zs'f/Taq‘n f“: Q‘X‘Q‘C‘T‘zi 3°12“ /" 2:0: {mg i231 \\C:\x.¢gggl )5 <2: Qwefi C4 “I A n A N A (/2. 7: (wk. “Zr 50>,“ W5 A ‘ w- : A . k A 4/3 ’" SHAH/‘2; '*“":w..V‘\9 L): 4:: flw U "T: (393:; Y’ fimAm V’ E; r: _ M ‘ w A. W» X? WAN/w”; L 3m .- A A La» “2 "‘N F2“ MI A «MILL m5 W f P,“ ,5\ m (m. * A "’7 K. i" ‘ v ‘, xx gazmvw.» w (#1 m“ A}. (qu 9"?“ QEQA .. d 1‘ ,A ‘1‘ , \ A. J M <5? m liq: é‘xz. ‘r WL é; «:3 L m 53”" W '2 r 2» “ '- E. L/‘\ ‘ 4, 1‘ a, ’2‘ 0 M J‘L (/3 gs! -§»~ W1 Qiéflfiésgg’, fig "”“h~~w~am-»www wwwwymwwvu :F . p, ,» MTMDWWNMWWWWW V X Wk 1’ V ‘ . | w « 9 ‘ ‘ K ‘ v m . mt. . W) meZZJL (Mk? mum :41} \e~ Mrzi‘MWWW W‘Q‘Lw 3% ‘1‘“ MK} €59 9%, W1 midwiln $12 > {x W\ {$192}ch (Q; 2% .mwwWWMM.,mmmemeWNWWthmm\ WM”, , w ,MWLumMH-ww*“mw—vW-—--—~—w-~~m«—_W.wm_.w.w_ (Cu “we? .W " r ‘ ~ 9 ,, f , 31E ( N 3 (H LWZHMQBQL 1‘} (Ala ‘f L” z m I/LL 414‘)» wwmwrmm v,aMNWWVWWWWAWWAWWRMWwmwmwwmwm w N,“ {"3 Q HA am I 1* k1 W L ._ m. >« A « ,i n» 2, ~11“ Mist]; m "" 2, L4; 1%???“ X fig it m QLJZLW I)" ,1: K n (‘5 ("WK (2,) \ (mg {fiw'sl Rummy“ ,. :{Qagfitm A AVA f M A”; “f” 2} My” " , ~ . H W A Mfiifig "’Y‘ 1:» T“ c‘Lq‘, fl 2% ‘ L «M; C, e ’I’k k. Tram“; (Er/M g L, y ".3 A 2. 3a A MA Cg; g“. M )3 ¢ 5+ 2; «r JL vs» $2415} 733 (t. 5"“‘C‘fi/\ DA u J: qm m 21:32., .1” $4,. . ‘A -‘ .‘ { Q; Cg; 9% + «e wag" 4» 3m; WLLL} ‘WJLZLI’Z C4, .4“ 8; “2233120135: M ‘l‘TkZJNWU ~ ‘ « 7'; "r m Ligszj’muutg; wmfig, 1 J. . 4 q M [L1 «MWflm g: Jfiz‘pj‘ )v :4 ‘ ’WLVRA‘ 545:" l / d f w. i A "W" '2; {23¢ w W“ l “1/ ’2‘ 63/ ("35 *‘ «if/12?: 5' Lfi ‘L’et‘fl2’lz‘329‘ “1 m {235%}in ax 5% w” A , M] 315M . . A , A M '“ 51 W” x wax/x3 m \§~ Mm M63; 1"" «w, ' . _ .,‘ ,4 . A . l A ““ {4543. v savaqi-w‘ y m Afi «v WK“ u” A A , , .“3 "W ~ AA I i g WWI/Wu Ki '7‘" 2_{,'V\ §IJ grill; WW“ 5' 2m {2:21.31 "K a '“ 2 V . , " , E43 w mg I244, 1: m2} q; fiwwll‘m/‘LLS‘iCBQL HMML£fi3 d5; I W3 32 z: ¢ W\ {12,1 'r‘ foxilzgiz'g, 4);, a~mflmL~Jfi g4 0M ( .WW v WWW“: WW » Y 1.. ‘f , Mu 2 W‘ 4’3” #14115 5:;- q; (2’3 Fug/15%.; CfYaYiyng’i‘cm ) (é/ /, flit. [(51.3/ ,z/i'r’i; / , f :, 54MB {Vic/x (\érlugfifi '41:, f) $.21 :7! fi)~c.w4t_;</ri n X '3 (#3 3 x2 ‘7 I? i I L,“ ( '3, <1! 1/) 7/5“ LCDLXI) «M ggn‘jfis‘idfi.) "3/1,, gm (‘xVMaquy‘At MM 7‘5 ‘x’fix’JJW/K ‘57; [flick glfrlgé g (/0; [Liai— («if (Iii/LA (“cm ()5 A’iWfifl-zm yuan '7‘” f/ZQ g- ; fat, I a g, I’Qw (:3 K “m: «5“?» <: {a}: L WW.M WWW .Mw Mu (Nm) <1) (deg) 40 30 20 10 200 100 -100 -200 95 History - \TAME time (8) AL, History — \IAME time (s) 6 Mu (Nm) (b (rad/s) O -100 -200 -20 Phase Plot - \IAME 0 20 ¢ (deg) Mu and ¢ - \IAME 45 (deg) N:\Personal\Classes\Fall ll\340 Grading\HW 8\N2.m Page 1 LU ; 340 Fall '11 8 Solutions Number 2 o\0 o\0 o\0 E Z 2 E :> u Clea- all;close all;clc; m = 2; R = 6; L = 4; O = 3; g = 9.81; set(O,‘DefaultTextlnterpreter','Latex') %% Integration % Parameters tstart = 0; ts = [tstart tstop]; ICs = [dengad(30) -.Ol]; % Integration options = odeset('RelTol',le—12,'AbsTol',le—l2); [time,state] = ode45(@HW8NZEOM,ts,ICs,options,R,L,O,g); % States and Variables phi = state(:,l); phid = state(:,2); Mu = 2*m*R“2*O*phid.*sin(phi); %% Plotting subplot(221) plot(time,rad2deg(phi));grid xlabel('time (s)');ylabel('$\phi$ (deg)') title('$\phi$ History — NAME') axis([0 6 —20 40]) subplot(223) plot(time,Mu);grid xlabel('time (s)');ylabel('$Mfiu$ (Nm)') title('$M_u$ History — NAME') axis([0 6 —200 200]) subplot<224) plot<rad2deg(phi),Mu);grid title('$M_u$ and $\phi$ - NAME') xlabel('$\phi$ (deg)');ylabel('$M_u$ (Nm)') axis([—20 40 -200 200]) subplot<222) plot<rad2deg(phi),phid);grid N:\Personal\Classes\Fall ll\340 Grading\HW 8\N2.m Page 2 title('1?hase Plot — NAME') xlabel('$\phi$ (deg)');ylabel('$\dot{\phi}$ (rad/s) ') axis([—20 4O —2 2]) LlJ OM.m Page 1 N:\Personal\Classes\Fall ll\34O Grading\HW 8\HW8N2 function Xdot = HW8N2EOM(t,X,R,L,O,g) xdot(1) = x(2); Xd0t(2) g/R*cos(x(l)) — L/R*OA2*sin(x(l)) — O“2*sin(x(l))*cos(x(l)); xdot = xdot'; X "szif Q: (fix Eagle)? .2: CDC 2 72¢??? my, C {my}; {VCva (m M34 01"“ rfi'fi'xfi'umml Why 6 (:a-«fifiLéWak (Rx'efigk Vi {24:3 fi. “A ‘ . : _ $ _\ w :zxsmw 1‘ 1- ‘ L I» r 3 $v‘cmgicdmmd [as M; Lia") ’ W L (2’ (Ly/meiwmh WM) kl > 3 ft» 2x (mm M (26M? 6‘ 5} “MP f3 +3 Maw?» [/15/1'3C11W‘fixfi may! “(5 I n [’7 N“ v \ 1 M ‘ V ¥ .3; ,c, <9 £34 x 3 it?” w MWMWWW;WWN1 »- \WWWMmMuMW“VMNMMWW «««« _W.M.W-WW-MWMW ........... w ...... rm... Wm .m I ‘\ r y .,. , W 7:; (xx: 35c 136?ng ‘fix’é’éfi ,w f7>d';«{ (family éi't"dia1,;)’, if»; A {khaki E}; /W4.\Wm:umMW‘W/W«mtwmmxm WNW w.mm,%~.aw as» M,Mww,.. mm.” M. wwwm‘wNWW.» H m.“ w k 2), gut/3' .gfg‘y 563 mWHM»MWWMW&MWflM\.-w&ww - Eiygg $655 an} a @- 3 w" #113, 66:; (:3 a} «ir a}: (5, <.;Lm.zfl_ [H M] u: is: if Am a“ "\ fl :1 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

hw8 - @‘dewz,t(7 v ’23 £9{twig A I x egg...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online