4701 - BULAICI HASTALIKLARIN EPDEMYOLOJS(TRKYE RNE Uz Dr A...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BULAŞICI HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ) Uz. Dr. A. EMEL ÖNAL İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
BULAŞICI HASTALIKLAR
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
TÜRKİYE’DE 5 YAŞ ALTI ÇOCUK ÖLÜMÜ NEDENLERİ ( 1991 )(4)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Bulaşıcı hastalıklardan korunma ve kontrol infeksiyon zincirindeki bu ögelerin etkileşmelerinin engellenmesi yolu ile olur. Çevre Enfeksiyon kaynağı Sağlam kişi Bulaşma yolu İnfeksiyon Zinciri
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
TNSA’na göre 1999’da Türkiye’de tam aşılı* çocuk oranı % 45.7 dir ( 10 ). Türkiye’nin batısında bu oran % 50.2, güney’inde 57.3, ortasında % 51.8, Kuzey’inde % 58.9, Doğu’sunda % 22.9 dur. * Tam aşılı çocuklar : BCG, kızamık, üç doz DPT ve polio aşısı olan çocuklar.
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Türkiye’de Rutin Epidemiyolojik Sürveyans, Genel Sağlık Yasası ( Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ) ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasa ile belirlenen tanı almış Bildirimi Zorunlu Hastalıkların en yakın sağlık otoritesine bildirimi ile başlar.
Background image of page 12
BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR LİSTESİ Çiçek Hummai Racia Sarı Humma Veba Tifüs İnflüenza Kolera Poiomiyelit Boğmaca Difteri Tetanoz Neonatal Tetanoz Kızamık Tifo Paratifo Basilli Dizanteri Amipli Dizanteri Hepatit A Hepatit B Kuduz Kuduz şüpheli ısırık Brusellozis Şarbon Meningokoksik menenjit Guillan Barre Sendromu Kızıl Streptokok anjini ve diğer infeksiyonları Şark çıbanı Kala Azar Leptospirozis ( Weil Hastalığı ) Bilharziyazis ( Shistosomiasis ) Sifiliz
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course HIST 312 taught by Professor Staff during the Fall '10 term at Rutgers.

Page1 / 33

4701 - BULAICI HASTALIKLARIN EPDEMYOLOJS(TRKYE RNE Uz Dr A...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online