Ang Nanay kong Lola - Labing isang taon na ako Maganda at maraming nagkakacrush Dalawang taon na lamang,teen-ager na ako Sabi ni Nanay huwag daw

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Labing isang taon na ako. Maganda at maraming nagkaka crush . Dalawang taon na lamang, teen-ager na ako. Sabi ni Nanay, huwag daw akong magmadaling magdalaga. Minsan lang daw kasi ako maging bata. E bakit ba? Gusto ko na nga e. Masama bang magsuot ng sandals na may heels ? Mag lipgloss at mascara ? Sawa na nga akong maglaro ng Barbie at Bratz dolls e. Mas gusto ko pang mag text o sumama sa mga classmates ko sa mall. Kill joy nga sina Nanay at Tatay. Ayaw nila akong gumagala kung saan-saan. Delikado daw kasi ang panahon. Ilang buwan na lang gagraduate na ko sa elementary . Bising-bisi nga sa schoo l sa pagprapractice ng aming graduation number . Sabi ni Teacher , third honor daw ako. Binalita ko kay Nanay. “Talaga?” , tuwang-tuwang sambit niya. “Naku, dapat maganda ang damit at sapatos mo. Honor ka pala!” Excited naman masyado Nanay ko. Para namang siya ang gagraduate . Sa totoo lang, ayoko siyang umakyat sa stage . Kasi mukha na siyang lola. Tinutukso nga ako ng mga classmates ko, minsang pumunta ang Nanay ko sa school . “Susie, lola mo?” “Hanap ka ng lola mo, Susie.” Bakit kasi si Nanay, mukhang lola na? Ang ibang nanay ng mga classmates ko, seksi at bata pa. Si Nanay, mataba na, puti pa ang buhok! Ayoko tuloy siyang pumupunta sa school . “Nanay, magpakulay ka na ng buhok,” minsan kong sabi sa kanya. “Tinutukso na ako sa school e.” Tiningnan niya lang ako at tumalikod. Isang araw, tinawag ako ni Nanay. “Susie, halika. May ipapakita ako sa iyo,”
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/20/2012 for the course ACCOUNTING 102 taught by Professor Calamba during the Summer '11 term at Universität St. Gallen (HSG).

Page1 / 4

Ang Nanay kong Lola - Labing isang taon na ako Maganda at maraming nagkakacrush Dalawang taon na lamang,teen-ager na ako Sabi ni Nanay huwag daw

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online