{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bantayog - Bantayog NiRenatoGarcia Nagsimula ang kuwento sa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bantayog Ni Renato Garcia Nagsimula ang kuwento sa pagbabalik-tanaw sa buhay ni Rolando habang nasa bus.  “Patay, tatay, uwi agad, libing bukas” ang nagdulot na bumalik siya sa kanyang bayan. Dito ay  inalala niya ang mga alaala kasama ng kanyang ama. Tatlo   silang   magkakapatid   at   may   mabuting   ama   at   ina.   Inalagaan   sila   nang   may  pagmamahal at tinuruang magbigay respeto sa ama’t ina. Isang titser ang ina nila at isang  iskulptor naman ang kanilang ama. May maliit na talyer ang kanyang ama at ditto namulat si  Rolando sa sining ng paglililok. Talagang magaling na iskulptor ang kanyang ama kaya malaki  ang respeto niya para rito. Nagsimula lang magbago ito ng malaman niya na may ibang babae ang kanyang ama.  Nakita mismo ni Rolando paghalik ng kanyang ama sa isang babae. Dito na nagsimulang  gumuho ang kanilang buhay. Nang matapos niya ang hayskul ay lumuwas na si Rolando sa Maynila at doon nag-aral. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Bantayog - Bantayog NiRenatoGarcia Nagsimula ang kuwento sa...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online