BUOD - JazzerEstrellanes BABA2A 12/13/11...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jazzer Estrellanes BABA2A 12/13/11 Ang Sugat Na Hindi Nakikita Ni Karoly Kisfaludi Isang umaga noong nakatanggap ng bisita ang espesyalistang siruhano. Sa pagbukas ng  pinto ay bumulagta sa kanyang paningin ang isang kagalang-galang na ginoo na tila namumutla  at hindi mapalagay sa labis na padurusa. Ipinakokonsulta ng ginoo ang kanyang kanang kamay,  kung saan, ayon sa kanya, ay labis na kumikirot kaya ninanais ng ginoo na ipatistis ang kanang  kamay. Ngunit ikinagulat na lamang ng siruhano noong wala rin naman siyang may nakitang  problema. Ika nga niya, ang kanyang kamay ay walang pagkakaiba sa kamay ng iba. Dahil doon  ay napagdesisyunan ng siruhano na huwag nang ituloy ang pagtitistis. Hindi pumayag ang lalaki  kaya tinangka nitong tistisin ang sariling kamay nang mag-isa gamit ang dala niyang lanseta.  Hindi kinaya ng siruhano na Makita ito kaya sa huli ay napagpasyahan niyang tistisin na lamang  ang kanang kamay ng lalaki. Pagkatapos ng operasyon, laking tuwa ng ginoo ang pagkawala ng nararamdamang kirot  sa kanyang kanang kamay. Malaki ang pasasalamat niya sa pagtitistis ng siruhano. Isang linggo na ang nakalipas nang bumalik muli ang lalaki sa tahanan ng siruhano,  dalng-dala ang nakasakbat na kanang kamay na ayon sa kanya, masmatindi ang kirot kung  ikukumpara noong unang dalaw niya. Walang maaaring gawin ang siruhano kundi tistisin ito  muli. Nawala nga ang kirot ngunit kasabay rin nito ang pagkawala ng sigla sa mga mata ng  ginoo, maaaring dulot ng kawalan ng pag-asa na magagamot pa ang hindi pangkaraniwan niyang 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/20/2012 for the course ACCOUNTING 102 taught by Professor Calamba during the Summer '11 term at Universität St. Gallen (HSG).

Page1 / 4

BUOD - JazzerEstrellanes BABA2A 12/13/11...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online