{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Konklusyon.gleman (1) - Konklusyon Ang mga sumusunod na...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Konklusyon Ang mga sumusunod na konklusyon ay hango lamang sa pagkakaintidi ng grupo sa napanood na documentary at hindi nagpapahiwatig na ito ay ang katotohanan. Part I. Cojuangco Wealth Ang mga kayamanan ng mga Cojuangco ay nanggaling sa pagnanakaw. Ang mga kayamanan ng Bansang Pilipinas noong panahon ni Heneral Emilio Aguinaldo na sana ay nagamit ng Pamahalaan ay napunta sa mga Cojuangco. Ito ang unang pagtataksil nila sa bayan. Imbis na isauli ito at mapakinabangan sa pagbangon muli ng bansa ay inangkin ito at ginamit ng nasabing pamilya sa pansariling kagustuhan. Makasarili ito sapagkat ang perang nakuha ng mga Cojuangco ay ginamit nila upang isa-isang nilang makuha ang mga lupa ng mga magsasaka. Unti-unti ay nakuha ng pamilya ang mga lupa sa Sentral Luzon at ito ay nakakasama ng loob dahil nawalan ng pamumuhay ang mga magsasaka at kung may itinira man sa kanila ay malaking porsyento naman ng kita mula sa pagsasaka ang napupunta sa mga Cojuangco. Hanggang ngayon ay nadadaragdagan pa ang kanilang pagmamay-ari.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online