MGA Maikling kwento - MGA Ni Abdul Rahman Macaapar

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MGA Ni Abdul Rahman Macaapar DARATING ANG PAGKAKATAON at makahahanap din ng trabaho si Lipoy. Ito ang ibinaon niyang  paniniwala nang umalis siya sa bahay noong Lunes na iyon. Hindi naman nag-iisa si Lipoy sa ganoong uri  ng pagpapatakbo ng isang adlaw; marami sa lungsod na sinisimulan ang adlaw nila sa pananampalataya.  Ang makahanap siya ng trabaho ang paniniwala rin ni Lita, ang kanyang maybahay, noong Lunes na iyon.  Tiyak na may pagkakataon na makahahanap din ng trabaho ang kanyang bana, sa konstruksiyon  halimbawa o sa isang pribadong bahay o sa kahit na sinong masasalubong ni Lipoy sa daan at may  ipagagawang anumang sira sa kanilang mga buhay at ari-arian. Ganyan naman talaga ang lungsod na  pinaglagakan kay Lipoy: nasa mga dakilang kamay ng pagkakataon ang lahat.                  Tiyak si Lipoy nang umalis siya sa bahay na dala-dala niya ang lahat ng kakailanganin:  martilyo, paet, lagare, katam, mga pako. Ngunit hindi siya tiyak sa plano kung paano susuyurin ang  lungsod na ito upang mahanap ang pinakatamang amo. Lintek bahala na! Singhal ni Lipoy paglabas sa  kanilang lugar sa Luzon Avenue, mayroon naman sigurong kahit na anong sira sa Maynila.                  “Oy, bakit hindi ka na lang kasi sumama kina Maning?” pagpupumilit ni Lita sa bana bago ito  umalis noong umagang iyon.                 “Ano para magpa-ander ako kina Engineer Pantaleon? Kapag umalis ako—aalis ako! Putang ina  nilang lahat!”                 “Ikaw iyang pride mo. Akala mo siguro madaling humanap ng trabaho ngayon? Tigilan mo nga  ako ng pag-uugali mong iyan.” At ibinagsak ni Lita ang mga pinggan sa banggerahan. Nagtalsikan ang  mga mumo sa sahig, ang iba’y lumusot pa sa mga pagitan ng pinagdikit-dikit na mga coco lumber na  siyang pinakasahig ng kanilang lungga. Nagbagsakan ang mga lumusot na mumo sa tiyan ni Rosalinda na  nakahiga pa sa banig at naghihintay sa pagdating ng kanyang bana na panggabi ang trabaho bilang  guwardiya sa isang establishemento sa Makati. Asawa si Rosalinda ng nabubuhay na panganay ni Lipoy,  si Edgar. Sa ibaba ng lungga kasi nina Lipoy at Lita nakatira ang mag-asawa.                  Siyam ang iniluwal na supling ni Lita, tatlo ang nabuhay.  Dinukot ang unang anak ni Lita at  Lipoy noong Martial Law at hindi na natagpuan, patay na marahil. Ang sumunod ay kambal: sina Nemo  at Nema. Si Nemo hanggang tatlong taon lamang dahil nadali ng tigdas; si Nema ilang buwan matapos 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
pumanaw ang kakambal sinalot ng malnutrisyon. Ayon sa kuwento parang ibon daw itong si Nema dahil 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 14

MGA Maikling kwento - MGA Ni Abdul Rahman Macaapar

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online