ChÆ°Æ¡ng II_tong quan ansys

ChÆ°Æ¡ng II_tong quan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng II: ươ C s lí lu n ơ ở I. V t li u composite ậ ệ II. Quy trình làm v tàu III. T ng quan ph n m m thi t k Pro/E 5.0 ế ế IV. Gi i thi u ph n m m ANSYS 12 IV.1. Khái ni m v ph ng pháp ph n t h u h n ươ ầ ử ữ Ph ng pháp ph n t h u h n (PP PTHH) là m t ph ng pháp s đ tìm nghi m g n ươ ầ ử ữ ươ ố ể đúng c a m t hàm ch a bi t trong mi n xác đ nh V. Tuy nhiên PP PTHH không tìm ư ế d ng x p x c a hàm c n tìm trên toàn mi n V mà ch trong t ng mi n con Ve ( ph n ỉ ủ t ) thu c mi n xác đ nh V. Chính vì l đó nên ph ng pháp này r t thích h p đ tìm ươ nghi m g n đúng cho các bài toán v t lý, k thu t khi mà hàm c n tìm đ c xác đ nh trên ượ nh ng mi n ph c t p là nh ng vùng nh có các đ c tr ng hình h c, v t lý khác nhau, ch u ứ ạ ư các đi u ki n biên khác nhau. Ph ng pháp đ c phát bi u m t cách t ng quát ch t ch ươ ượ nh ư m t ph ng pháp bi n phân hay ph ng pháp d có tr ng s trên m i ph n t . ươ ế ươ ư ầ ử Trong PP PTHH , mi n V đ c chia thành m t s h u h n các mi n con đ c g i là ượ ộ ố ữ ượ các ph n t ầ ử . Các ph n t này đ c k t n i v i nhau t i các đi m trên biên đ c g i là ầ ử ượ ế ố ớ ượ các nút . Trong ph m vi m i ph n t , đ i l ng c n tìm ạ ượ ( ch ng h n đó là các bi n ế d ng, d ch chuy n, ng su t ,…) đ c l y x p x trong m t d ng hàm đ n gi n – ượ ơ đ c g i là các hàm x p x ( approximation function). Các hàm x p x này đ c đ c ượ ượ ượ tính thông qua các giá tr c a nó ( đôi khi qua các giá tr đ o hàm) t i các đi m nút trên ị ủ ị ạ ph n t và các giá tr này đ c g i ầ ử ượ các b c t do ậ ự c a ph n t mà ta xem nh là ầ ử ư các n c n tìm c a bài toán. V i bài toán c v t r n bi n d ng và c k t c u tùy theo ý nghĩa v t lý c a hàm x p ơ ậ ắ ế ơ ế ấ x , ng i ta có th phân tích bài toán theo ba lo i mô hình sau: ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
+ Mô hình t ng thích: Ng i ta xem chuy n v là đ i l ng c n tìm tr c và hàm ươ ườ ạ ượ ướ x p x bi u di n g n đúng d ng phân b c a chuy n v trong ph n t . Các n s ố ủ đ c xác đ nh t h ph ng trình thi t l p trên c s nguyên lý th năng toàn ph n ượ ừ ệ ươ ế ậ ơ ở ế d ng hay nguyên lý bi n phân Lagrange. ế + Mô hình cân b ng: Hàm x p x bi u di n g n đúng d ng phân b c a ng su t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECONOMICS 15 taught by Professor Student during the Spring '12 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 6

ChÆ°Æ¡ng II_tong quan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online