{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ChÆ°Æ¡ng II_tong quan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng II: ươ C s lí lu n ơ ở I. V t li u composite II. Quy trình làm v tàu III. T ng quan ph n m m thi t k Pro/E 5.0 ế ế IV. Gi i thi u ph n m m ANSYS 12 IV.1. Khái ni m v ph ng pháp ph n t h u h n ươ Ph ng pháp ph n t h u h n (PP PTHH) là m t ph ng pháp s đ tìm nghi m g n ươ ươ đúng c a m t hàm ch a bi t trong mi n xác đ nh V. Tuy nhiên PP PTHH không tìm ư ế d ng x p x c a hàm c n tìm trên toàn mi n V mà ch trong t ng mi n con Ve ( ph n t ) thu c mi n xác đ nh V. Chính vì l đó nên ph ng pháp này r t thích h p đ tìm ươ nghi m g n đúng cho các bài toán v t lý, k thu t khi mà hàm c n tìm đ c xác đ nh trên ượ nh ng mi n ph c t p là nh ng vùng nh có các đ c tr ng hình h c, v t lý khác nhau, ch u ư các đi u ki n biên khác nhau. Ph ng pháp đ c phát bi u m t cách t ng quát ch t ch ươ ượ nh ư m t ph ng pháp bi n phân hay ph ng pháp d có tr ng s trên m i ph n t . ươ ế ươ ư Trong PP PTHH , mi n V đ c chia thành m t s h u h n các mi n con đ c g i là ượ ượ các ph n t . Các ph n t này đ c k t n i v i nhau t i các đi m trên biên đ c g i là ượ ế ượ các nút . Trong ph m vi m i ph n t , đ i l ng c n tìm ượ ( ch ng h n đó là các bi n ế d ng, d ch chuy n, ng su t ,…) đ c l y x p x trong m t d ng hàm đ n gi n – ượ ơ đ c g i là các hàm x p x ( approximation function). Các hàm x p x này đ c đ c ượ ượ ượ tính thông qua các giá tr c a nó ( đôi khi qua các giá tr đ o hàm) t i các đi m nút trên ph n t và các giá tr này đ c g i ượ các b c t do c a ph n t mà ta xem nh ư các n c n tìm c a bài toán. V i bài toán c v t r n bi n d ng và c k t c u tùy theo ý nghĩa v t lý c a hàm x p ơ ế ơ ế x , ng i ta có th phân tích bài toán theo ba lo i mô hình sau: ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
+ Mô hình t ng thích: Ng i ta xem chuy n v là đ i l ng c n tìm tr c và hàm ươ ườ ượ ướ x p x bi u di n g n đúng d ng phân b c a chuy n v trong ph n t . Các n s đ c xác đ nh t h ph ng trình thi t l p trên c s nguyên lý th năng toàn ph n ượ ươ ế ơ ế d ng hay nguyên lý bi n phân Lagrange. ế + Mô hình cân b ng: Hàm x p x bi u di n g n đúng d ng phân b c a ng su t hay n i l c trong ph
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}