LUANVAN - BO GIAO DUC VA AO TAO AI HOC QUOC GIA TP HCM TRNG...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI: MAÏCH TÖÏ ÑOÄNG GHI VAØ TRAÛ LÔØI ÑIEÄN THOAÏI Sinh vieân thöïc hieän : TRAÀN NGOÏC MINH Lôùp : 95 KÑÑ Giaùo vieân höôùng daãn : PHAÏM HOÀNG LIEÂN TP. HOÀ CHÍ MINH 3 - 2000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hoï vaø teân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghaønh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khoùa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- Ñaàu ñeà luaän vaên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- Cô sôû ban ñaàu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- Caùc baûn veõ ñoà thò: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ---o0o--- Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
Background image of page 2
5- Caùn boä höôùng daãn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6- Ngaøy giao nhieäm vuï: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thoâng qua boä moân Ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm 2000 Caùn boä höôùng daãn Chuû nhieäm boä moân ( Kyù teân vaø ghi roõ hoï ) ( Kyù teân vaø ghi roõ hoï teân )
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
Background image of page 4
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lôøi caûm taï Coù leõ khoâng moät ai coù theå queân ñöôïc nhöõng maùi tröôøng maø mình ñaõ ñi qua trong moät thôøi thô aáu cho ñeán luùc tröôûng thaønh. Cöù sau moãi chaëng ñöôøng ñi qua, chuùng em laïi thaáy mình lôùn leân, vöõng vaøng hôn trong kieán thöùc vaø naêng löïc. Chaëng ñöôøng vöøa ñi qua laø chaëng ñöôøng vôùi 5 naêm daøi ñaày gay go vaø thöû thaùch döôùi maùi Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ Thuaät . Nôi ñaây ñaõ khoâng chæ ñôn giaûn cung caáp cho chuùng em nhöõng kieán thöùc khoa hoïc kyõ thuaät maø quyù hôn caû laø ñaõ nhoùm trong chuùng em ngoïn löûa yeâu khoa hoïc vaø reøn luyeän cho chuùng em moät nghò löïc vöõng vaøng ñeå laøm haønh trang böôùc vaøo ñôøi. Xin caûm ôn nhöõng maùi tröôøng maø em ñaõ ñi qua suoát thôøi nieân thieáu. Em seõ ghi nhôù maõi coâng ôn cuûa taát caû thaày coâ ñaõ dìu daét em töø nhöõng buoåi hoïc vôû loøng ñeán nay. Kính lôøi caûm ôn khoa Ñieän cuøng caùc thaày coâ cuûa khoa, ñaõ daønh nhieàu tình caûm toát ñeïp ñoái vôùi chuùng em vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå chuùng em hoïc taäp toát. Gôûi ñeán coâ PHAÏM HOÀNG LIEÂN lôøi ghi ôn voâ vaøn, ngöôøi ñaõ tröïc tieáp theo saùt, taän tình höôùng daãn em trong suoát quaù trình laøm luaän vaên. Beân caïnh ñoù gia ñình coøn laø nguoàn ñoäng löïc to lôùn veà tinh thaàn laãn vaät chaát giuùp cho chuùng em böôùc ñi treân con ñöôøng maø chuùng em ñaõ choïn. Xin chaân thaønh caùm ôn Cha, Meï vaø chò Hai ñaõ heát söùc ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ em veà moïi maët trong suoát quaù trình hoïc taäp.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 96

LUANVAN - BO GIAO DUC VA AO TAO AI HOC QUOC GIA TP HCM TRNG...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online